velikost textu

Registrované partnerství - aktuální tendence v Evropě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Registrované partnerství - aktuální tendence v Evropě
Název v angličtině:
Registered partnership - actual situation in Europe
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Kadeřábková
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
197108
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
registrované partnerství, stejnopohlavní manželství, Evropa, homoparentalita
Klíčová slova v angličtině:
registered partnership, same-sex marriage, Europe, homoparentality
Abstrakt:
Registrované partnerství – aktuální tendence v Evropě Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o registrovaném partnerství a soužití dvou osob stejného pohlaví ve stejnopohlavním manželství. Práce se věnuje nejen právní úpravě České republiky, jsou rozebírány i další evropské země, přičemž cílem práce je komparace jednotlivých právních úprav a přehled aktuálních tendencí evropských států v tomto směru. Text se zaměřuje především na aktuální situaci v jednotlivých zemích, popisovány jsou skutečnosti týkající se vzniku a zániku registrovaného partnerství a majetkových poměrů partnerů. Diskutováno je i téma homoparentality a možnosti osvojování dětí homosexuály. Práce je členěna do 6 kapitol, které postupně popisují dílčí oblasti související s tímto občanskoprávním institutem. První kapitola definuje základní pojmy a krátce popisuje historický vývoj vnímání homosexuálů a pohledu na homosexualitu. Další kapitola popisuje postupnou legalizaci registrovaného partnerství v Evropě, se zaměřením na legislativní vývoj v České republice. Ve třetí kapitole je rozebírán vznik a zánik právního svazku mezi osobami stejného pohlaví, ať už jde o registrované partnerství, či stejnopohlavní manželství. Kapitola čtyři hovoří o majetkových poměrech partnerů, řešen je především rozdíl oproti společnému jmění manželů. V další kapitole se autorka práce věnuje jedné z nejkontroverznějších otázek, které s homosexuálními páry souvisí, a to sice homoparentalitě. Diskuze se primárně věnuje možnosti adopce, stručně je shrnut i pohled na náhradní mateřství. Poslední kapitolu se autorka rozhodla věnovat úvahám de lege ferenda, analyzován je především návrh novely občanského zákoníku, který by měl v ČR výrazně zasáhnout do aktuální definice manželství a dát vzniknout genderově neutrální definici, která bude umožňovat manželství všem bez rozdílu pohlaví a jejich sexuální orientace. Klíčová slova - Registrované partnerství - Stejnopohlavní manželství - Homoparentalita
Abstract v angličtině:
Registered partnership – actual situation in Europe Abstract This thesis deals with the registered partnership and cohabitation of two persons of the same sex in the same-sex marriage. The thesis deals not only with the Czech legal system, but also with other european countries. The aim of the thesis is to compare the individual legal regulations and to review the actual tendencies of the european states in this respect. The text focuses mainly on the current situation in individual countries, the facts as concerning the establishment and termination of registered partnerships and partners' property relations are described. The subject of homoparentality and the possibility of adopting homosexual children is also discussed. The thesis is divided into 6 chapters, which gradually describe sub-areas related to this civil law institut. The first chapter defines the basic concepts and briefly describes the historical development of homosexual perceptions and the view of homosexuality. The next chapter describes the gradual legalization of a registered partnership in Europe, focusing on legislative processes in the Czech Republic. The third chapter discusses the emergence and termination of a legal partnership between same-sex persons, whether registered partnerships or same-sex marriages. The fourth chapter talks about the partners' property, are compared differences to the joint property of the spouses. In the next chapter, the author deals with one of the most controversial issues that are related to homosexual couples, even homoparentality. The discussion focuses primarily on the possibility of adopting and summarizes the look at surrogate motherhood. The last chapter, the author decided to devote to de lege ferenda, and he is mainly analyzing the draft amendment to the Civil Code in the Czech Republic, which should significantly influence the current definition of marriage and give rise to a gender-neutral definition that will allow marriage to all without discrimination of their sex and their sexual orientation. Keywords - Registered partnership - Same-sex marriage - Homoparentality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Kadeřábková 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Kadeřábková 215 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Kadeřábková 210 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 153 kB