velikost textu

Adiktologické programy v prostředí zábavy - současný stav, potřeby a bariéry dalšího rozvoje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Adiktologické programy v prostředí zábavy - současný stav, potřeby a bariéry dalšího rozvoje
Název v angličtině:
Drug services in recreational setting - current situation, needs and barriers of further development
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Jičinská
Vedoucí:
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
Oponent:
Barbara Janíková
Id práce:
197081
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Adiktologie (MADI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prostředí zábavy, rekreační užívání drog, testování drog
Klíčová slova v angličtině:
nightlife settings, recreational drug use, drug testing programs
Abstrakt:
Abstrakt: Navzdory tomu, že prevalence užívání drog je v prostředí zábavy je výrazně vyšší, než v běžné populaci (EMCDDA, 2015), nejsou v České republice adiktologické služby v této oblast zábavy prioritou, ani koncepční a stabilně fungující součást systému adiktologické péče. Stav těchto programů je tudíž zpravidla proměnlivý a aktuálně ne příliš důkladně zmapovaný. Cílem tohoto výzkumu bylo popsat aktuální situaci adiktologických služeb v prostředí zábavy v České republice. Získat základní data o programech, které v současné době působí v tomto kontextu, poskytovaných intervencích, jejich rozsahu a poskytnout elementární, souhrnný přehled údajů o charakteru služeb a jejich limitech, nebo bariérách dalšího rozvoje. Jako metoda sběru dat byla použita průřezová dotazníková studie mezi programy působícími v prostředí zábavy a nízkoprahovými programy v ČR, která proběhla metodou CAWI (Computer-Assisted-Web- Interview). Z výsledků vyplývá, že v současné době v prostředí zábavy působí 16 programů. Většina z nich působí primárně jako nízkoprahové, harm reducton služby. Aktvitami v této oblast se zabývají okrajově, pokud jim zbývají kapacity, z čehož vyplývají hlavní limity a překážky dalšího rozvoje. Služby v současné chvíli v prostředí zábavy poskytují především poradenství a enviromentální intervence. Pouze v malé míře dochází ke spolupráci s místní správou, nebo k poskytování edukačních programů. Většina programů by uvítala možnost testování vzorků drog. Tuto intervenci vnímají jako možnost, jak minimalizovat rizika, předcházet předávkování, zdravotním komplikacím i jako efektvní nástroj pro navázání kontaktu s rekreačními uživateli drog, nebo mapování trendů. Žádoucí by bylo vytvoření systémově stabilnějších podmínek pro profesionalizaci programů, spolupráci jednotlivých subjektů a následné zkvalitňování služeb v prostředí zábavy. Rovněž by bylo vhodné zavést programy testování drog.
Abstract v angličtině:
Abstract: Despite the fact that the prevalence of drug use in nightlife setngs is signifcantly higher than in the general populaton (EMCDDA, 2015), addictology services in these felds are not a priority in the Czech Republic - nor are they a conceptual and stable aspect of addicton care. The status of these programs is therefore usually fuctuatng and currently not well mapped. The aims of this research were: to describe the current situaton of addictology services within nightlife setngs in the Czech Republic; obtain basic data on the programs that currently operate in this context; describe provided interventons and their scope of reach; and provide an elementary overview of the nature of services and their limits or barriers of the further development. As a method of data collecton, a questonnaire was used among programs operatng in and around entertainment, as well as low-threshold programs in the Czech Republic. The study was conducted using the Computer-Assisted-Web-Interview (CAWI) method. The results show that there are 16 programs currently operatng within nightlife setngs. Most of them are primarily low-threshold harm reducton services for actve drug users. Actvites in this area are offered only sporadically and not prioritzed, which results in limited effectveness and obstacles to further development. At the moment, services in nightlife setngs mainly provide counseling and environmental interventons. Only to a small extent is cooperaton with local administraton or educaton programs provided. Most programs would welcome the possibility of drug testng. This interventon is perceived as an opportunity to minimize risks and prevent overdoses and health complicatons, as well as an effectve tool for contactng recreatonal drug users and mapping drug trends. It would be desirable to create beter systemic conditons to professionalize programs, increase cooperaton of individual subjects and subsequently improve services in nightlife setngs. It would also be appropriate to introduce drug testng programs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Jičinská 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Jičinská 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Jičinská 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 466 kB
Stáhnout Posudek oponenta Barbara Janíková 438 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc. 748 kB