velikost textu

Interakce vybraných flavonoidů s N-acetyltransferasami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interakce vybraných flavonoidů s N-acetyltransferasami
Název v angličtině:
Interaction of selected flavonoids with N-acetyltransferases
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Šárka Veselá
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Oponent:
RNDr. Lucie Bořek Dohalská, Ph.D.
Id práce:
197060
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dihydromyricetin, myricetin, inhibice, acetylace
Klíčová slova v angličtině:
dihydromyricetin, myricetin, inhibition, acetylation
Abstrakt:
Abstrakt Flavonoidy jsou přírodní látky syntetizované v rostlinách jako sekundární metabolity. Vzhledem k široké škále jejich biologických účinků, z nichž můžeme zmínit například účinky antioxidační, hepatoprotektivní či antibakteriální, jsou v současné době stále více používány jako složka potravních doplňků. Kromě pozitivních účinků byly ovšem pozorovány i účinky nežádoucí, zejména mutagenní a pro-oxidační vliv. Velmi podstatným dějem, který je ovlivňován flavonoidními sloučeninami, je biotransformace. Interakce flavonoidů s biotransformačními enzymy, a to jak v I. fázi biotransformace, tak i ve fázi druhé, jsou zcela zásadní pro metabolismus léčiv a v této souvislosti také pro procesy karcinogenese. V této bakalářské práci byl studován vliv vybraných flavonoidů myricetinu a dihydromyricetinu na aktivitu N-acetyltransferasy 1 a 2, enzymů II. fáze biotranfsormace. Především byl zkoumán mechanismus tohoto působení. Experimentálně byla ověřena inhibice lidské rekombinantní N-acetyltransferasy 1 i 2 působením jak myricetinu, tak dihydromyricetinu. Hlubším studiem interakcí N-acetyltransferasy 1 a 2 s těmito vybranými flavonoidy bylo prokázáno, že zvýšení koncentrace druhého substrátu (p-aminobenzoová kyselina, sulfamethazin) nevede k potlačení inhibičního efektu. Je tedy velmi pravděpodobné, že oba flavonoidy inhibují již první krok reakce, tedy acetylaci enzymu acetylkoenzymem A. Klíčová slova: dihydromyricetin, myricetin, inhibice, acetylace
Abstract v angličtině:
Abstract Flavonoids are natural compounds synthesized in plants as secondary metabolites. Due to broad range of their biological effects, for example we can mention antioxidant, hepatoprotective or antibacterial effects, flavonoids are increasingly used as a component in dietary supplements. Besides positive effects, some negative effects were observed, especially mutagenic and pro-oxidative properities. The biotransformation is an important process which is affected by flavonoids. Interactions between flavonoids and biotransformation enzymes in both phases of biotransformation are essential for the metabolism of drugs and carcinogenesis processes. In this bachelor thesis the influence of selected flavonoid compounds, myricetin and dihydromyricetin, on the activity of N-acetyltransferase 1 and 2, enzymes of second phase of biotransformation, was studied. Mainly the mechanism of this influence was tested. The inhibition of human recombinant and of N-acetyltransferase 1 and 2 by myricetin and dihydromyricetin was proved. The more in-depth study of interactions of N-acetyltransferase 1 and 2 with selected flavonoids shows that raising concentration of second substrate (p-aminobenzoic acid, sulfamethazine) does not lead to reduction of inhibition effect. Thus, it is highly probable that both flavonoids already inhibit the first step of the reaction, the acetylation of enzyme by acetylcoenzyme A. Key words:dihydromyricetin, myricetin, inhibition, acetylation (In Czech)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šárka Veselá 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šárka Veselá 254 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šárka Veselá 245 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 361 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Bořek Dohalská, Ph.D. 321 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Šárka Veselá 496 kB