text size

Práva z vadného plnění v kupní smlouvě s účastí podnikatele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Práva z vadného plnění v kupní smlouvě s účastí podnikatele
Titile (in english):
Rights arising from defective performance of contracts of sale involving an entrepreneur
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Tomáš Strakatý
Supervisor:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Opponent:
JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
Thesis Id:
197049
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Business Law (22-KOBCHP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
14/05/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Práva z vadného plnění. Povinnosti z vadného plnění. Odpovědnost za vady. Vady. Podnikatel. B2B. Kupní smlouva.
Keywords:
Rights arising from defective performance. Obligations arising from defective performance. Liability for defects. Defects. Entrepreneur. B2B. Sale contract.
Abstract (in czech):
Abstrakt Hlavním cílem této práce je identifikace a následná analýza problematických aspektů pojících se k právům z vadného plnění při B2B koupi. Ta bude z povahy věci zasazena do komplexní deskripce práv z vadného plnění. V práci je přihlíženo k relevantní judikatuře soudů a národní, evropské a mezinárodní úpravě a textům. Práce je strukturována do devíti kapitol zahrnujících úvod i závěr. Tyto kapitoly jsou systematicky členěny tak, aby čtenáři komplexně představily institut práv z vadného plnění a v průběhu pravidelně umožnily identifikovat problematické aspekty práv z vadného plnění. V takových případech je problematika vždy důkladně analyzována, uvedeny relevantní názory odborné veřejnosti, ty kriticky hodnoceny a představen vlastní názor autora a možná výkladová východiska. Práce je uvozena úvodem, na který navazuje druhá kapitola vymezující kritéria, která jsou určující pro stanovení právního režimu B2B koupě. Úvodem třetí kapitoly je vysvětleno, proč autor neužívá tradičního pojmu odpovědnosti za vady, nýbrž pojmu povinností a práv z vadného plnění. Dále se tato kapitola zabývá vadným splněním, dispozitivní povahou povinností z vadného plnění, zárukou za jakost a možností limitace práv z vadného plnění. Je v ní kladen důraz i na různé korektivy limitující smluvní volnost, které se vážou k úpravě práv z vadného plnění. Čtvrtá kapitola se věnuje pojetí vad a s tím potencionálně uplatnitelné zásady de minimis. V této kapitole jsou analyzovány i vady balení a ložení, které již současná právní úprava za vady výslovně neoznačuje, stejně tak je představen názor autora na význam oznamovací povinnosti u právních vad. Na to navazuje kapitola pátá zabývající se vznikem práv z vadného plnění a možnými liberačními důvody. Reklamačnímu procesu se zevrubně věnuje kapitola šestá, která neopomíná ani aplikovatelnou judikaturu soudů. V kapitole sedmé jsou podrobně s pomocí soudní rozhodovací praxe analyzována jednotlivá práva z vadného plnění, na což navazuje kapitola osmá týkající se vybraných aspektů práv z vadného plnění při koupi nemovité věci a obchodního závodu. Poslední kapitola obsahuje závěr.
Abstract:
Abstract The main goal of this thesis is to identify and analyze problematic aspects of rights arising from defective performance in B2B sale. The analysis is set into a complex description of rights arising from defective performance. The work reflects relevant decisions of courts, national, European and international legal regulations and other texts. The thesis is divided into nine chapters including introduction and ending. The chapters are divided systematically in order to complexly introduce rights arising from defective performance to a reader, while problematic aspects of mentioned legal institute are continuously presented to a reader. In such cases those aspects are always analyzed, relevant propositions of a professional public are discussed, the author critically examines them and presents his own propositions and possible interpretation points of departure. After the introductory chapter the author defines criteria, which are deciding for a legal regime of B2B sale. At the beginning of the third chapter the author explains reasons, why he is using term obligations and rights arising from defective performance instead of a traditional term liability for defects. Then this chapter analyzes sole defective performance, a dispositive nature of obligations arising from defective performance, a quality guarantee and a possibilities of a limitation of rights arising from defective performance. The author puts emphasis on various correctives, which limit a freedom of contract regarding to rights arising from defective performance. The fourth chapter aims on defects and a potentially suitable principle de minimis. In this chapter the author analyzes defects related to containing and packaging, which current Civil code does not consider to be defects. The author analyzes a sense of notification obligation related to legal defects as well. It is followed by the fifth chapter aiming on an origin of rights arising from defective performance and possible reasons, which may liberate a seller from obligations arising from defective performance. The next chapter is aimed on a complaint process, including relevant decisions of courts. The seventh chapter contains detailed analysis of each right arising from defective performance, including relevant decisions of courts. It is followed by the eighth chapter, which aims on problematic aspects of rights arising from defective performance related to immovable things and a business enterprise. The last chapter then contains the conclusion.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Tomáš Strakatý 811 kB
Download Abstract in czech Mgr. Tomáš Strakatý 101 kB
Download Abstract in english Mgr. Tomáš Strakatý 98 kB
Download Supervisor's review JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 208 kB
Download Opponent's review JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 537 kB
Download Defence's report JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 152 kB