velikost textu

Lesní hospodářství dominikánského řádu na Mimoňsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lesní hospodářství dominikánského řádu na Mimoňsku
Název v angličtině:
Forest management of the Dominican order in the Mimoň region
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Nejedlý
Vedoucí:
Mgr. Dušan Foltýn
Oponent:
PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Id práce:
197048
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dominikáni, lesnictví, Hamr, hrabě Hartig, lesní hospodářství, honitba, těžba dřeva, lesovna, 1. republika, Karl Waldstein, borovice, smrk, pila, Ministerstvo zemědělství, řád maltézských rytířů, Vojenský výcvikový prostor Ralsko, pozemková reforma, revize pozemkové reformy
Klíčová slova v angličtině:
Dominicans, forestry, Hamr, Restitution, Hospitaller Order of Saint John, count Hartig, hunting, hunting area, logging, the first Czechoslovak Republic, Karl Waldstein, pine, spruce, lumbermill, Ministry of Agriculture, Military training area Ralsko, land reform, land reform review
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce pojednává o lesním hospodářství dominikánského řádu na Mimoňsku. Konkrétně se zaměřuje na oblast Hamr nad Jezerem, a to v letech 1931–1938 a následně na poslední roky fungování lesní správy v letech 1945–1950. Hlavní důraz práce je kladen na popis dosud nezmapované historické etapy řádu v této oblasti, zejména pak se zaměřením i na ekonomickou činnost lesní správy v daném období. V práci je přihlíženo také k právním aspektům celé problematiky s nabytím, ztrátou a následnou snahou o navrácení výše zmiňovaného majetku. Jako hlavní pramen byl použit fond č. 37 Řádového archivu dominikánů, uložený v 1. oddělení Národního archivu v Praze. Dalším zdrojem byla odborná literatura, rozhovor s právním zástupcem dominikánského konventu ve věci restituční kauzy a internetové zdroje. KLÍČOVÁ SLOVA Dominikáni, lesnictví, Hamr, Hartig, lesní hospodářství, honitba, těžba dřeva, lesovna, První republika, Karl Waldstein, borovice, smrk, pila, Ministerstvo zemědělství, Řád maltézských rytířů, VVP Ralsko, pozemková reforma, revize pozemkové reformy.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the forest management of the Dominican Order in Mimoň area. Specifically, it focuses mainly on the area of Hamr nad Jezerem, in the years 1931-1938 and the last years of the active duty of the Directorate of the Dominican forest management in 1945-1950. The emphasis of the thesis is based on the description of the previously uncharted historical chapter of the Dominican order in this area, especially with regard to the economic activity of the forest administration in this given period and legal aspects of the whole issue with the acquisition, loss and subsequent efforts to return these properties. The Fund no. 37 in the Archive of the Dominican order, deposited in the 1st Department of the National archive in Prague, was used as the main source, subsequently supplemented by specialized and professional literature, an interview with the legal representative of the Dominican order in Prague in the case of restitution and also by few internet resources. KEYWORDS Dominicans, forestry, Hamr, Restitution, Hospitaller Order of Saint John, count Hartig, hunting, hunting area, logging, the first Czechoslovak Republic. Karl Waldstein, pine, spruce, lumbermill, Ministry of Agriculture, Military training area Ralsko, land reform, land reform review..
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Nejedlý 23.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Nejedlý 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Nejedlý 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dušan Foltýn 645 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 355 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 152 kB