velikost textu

Analýza procesů zpracování osobních údajů na Úřadu městské části Praha-Vinoř

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza procesů zpracování osobních údajů na Úřadu městské části Praha-Vinoř
Název v angličtině:
Analysis of personal data processing processes at the Local Municipality Authority of Praha-Vinoř
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vít Beneš
Vedoucí:
PhDr. Helena Kučerová
Oponent:
PhDr. Helena Lipková, Ph.D.
Id práce:
197047
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
analýza procesů|organizace znalostí|organizace procesů|podniková architektura|informační architektura|metoda Business System Planning|veřejná správa|Nařízení GDPR|osobní údaj|ochrana osobních údajů
Klíčová slova v angličtině:
analysis of processes|processes organisation|enterprise architecture|knowledge organisation|Business System Planning method|public administration|General Data Protectinon Regulation|personal data|personal data protection
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce předkládá praktické řešení aktuálního tématu, kterým je zpracování osobních údajů dle podmínek tzv. Nařízení GDPR, a to v procesech prováděných konkrétním pracovištěm. Tímto pracovištěm je Úřad městské části Praha-Vinoř. Cílem této práce je zjištění, ve kterých procesech dochází ke zpracovávání osobních údajů a jaká je zákonnost takového zpracování. Při tomto výzkumu bylo nutné zejména definovat pojem osobní údaj tak, a to proto, že vlastní nařízení tento pojem definuje poměrně vágně. Pro toto definování bylo využito nástroje maticové analýzy. K zjištění výskytu osobních údajů v procesech prováděných předmětným pracovištěm, zákonnosti takového výskytu, ale i pro zjišťování vztahů mezi procesy, bylo využito metody Business System Planning vyvinuté společností IBM Corporation. Výzkumem byl výskyt osobních údajů, tedy jejich zpracování v prováděných procesech zjištěn a rovněž tak zákonnost takového zpracování. Zároveň bylo možné popsat vztahy mezi ostatními prvky prostředí. Jak metodický postup, tak i výsledky výzkumu byly využitelné jednak pro návrh technických opatření, jednak pro tvorbu vnitřního předpisu pro zpracování osobních údajů.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis proposes practical solution for to the current issue, that is personal data protection by the General Data Protectinon Regulation (GDPR) in processes oconducted at particular workspace. This workspace is the Local Municipality Authority of Praha-Vinoř. The aim of the thesis is detection of personal data in particular processes and the legality of such processing. In this research it was necessary to define the term of personal data, because the regulation norm itself defines it relatively vaguely. For this definition matrix instrument was used. For detection of personal data in processes conducted at particular workspace, the legality of such instance, but also for the survey of relations between processes Business System Planning method developed by IBM Corporation was used. Research detected instance of personal data, which means that processing of them took place, and the legality of such processing. At the same time it was possible to describe relations among other elements of this environment. As the methodology as well as research results are applicable in context of technical measures regulation, and also for internal regulation of personal data processing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vít Beneš 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vít Beneš 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vít Beneš 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Helena Kučerová 740 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 525 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 152 kB