velikost textu

Rozšířená realita v knihovnách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozšířená realita v knihovnách
Název v angličtině:
Augmented reality in libraries
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Krejzlová
Vedoucí:
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Fiala
Id práce:
197039
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rozšířená realita|aplikace rozšířené reality|knihovna|mobilní aplikace|knihovní služby
Klíčová slova v angličtině:
Augmented reality|application of augmented reality|library|mobile applications|library services
Abstrakt:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku rozšířené reality a její využití v knihovnách a dalších informačních institucích směrem ke zlepšení služeb. Práce nejprve definuje pojem rozšířená realita a její možné podoby na základě použitých technologií. Dále jsou zde uvedeny příklady existujících projektů implementace rozšířené reality do služeb zahraničních knihoven a informačních institucí. V další části práce jsou popsány oblasti, ve kterých může být v rámci knihovny rozšířená realita s výhodou využita. V praktické části se práce zaměřuje na přípravu a testování prototypu aplikace rozšířené reality v Národní technické knihovně. Na závěr jsou popsány výhody a nevýhody tohoto prototypu, požadavky na reálné zavedení aplikace v knihovně a navrhnuty možnosti rozšíření prototypu.
Abstract v angličtině:
Abstract The main focus of this thesis is augmented reality and its usage and improvement of provided services in libraries and other information institutions. First, the concept of augmented reality and its possible implementation based on various technologies are defined. Then augmented reality projects already implemented in libraries and information institutions are presented. The next part consists of a description of areas in which augmented reality can be used to improve services provided in the context of libraries. The goal of the practical part is the preparation and testing of a prototype of augmented reality application in National technical library. Finally, the strengths and weaknesses of the prototype are presented as well as requirements for its actual implementation and possibilities of future improvement of the prototype’s capabilities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Krejzlová 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Krejzlová 253 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Krejzlová 250 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 291 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Fiala 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 152 kB