velikost textu

Srovnání vybraných vlastností příbuzných rostlin z prostředí disturbance nebo stresu na industriálních deponiích v krajině a z jejich okolí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání vybraných vlastností příbuzných rostlin z prostředí disturbance nebo stresu na industriálních deponiích v krajině a z jejich okolí
Název v angličtině:
Comparison of selected traits at conspecific plants in disturbed and stressed environments localized within industrial waste deposits and their surroundings in landscape
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Adam Glier
Vedoucí:
prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.
Oponent:
Mgr. Michal Štefánek
Konzultant:
Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
Id práce:
197015
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nerekultivované průmyslové deponie v krajině, genomy, konspecifické taxony, vlastnosti rostlin, kolonizace, sukcese, ekologie obnovy
Klíčová slova v angličtině:
unreclaimed industrial deposits in landscape, genomes, conspecific taxons, plant traits, colonization, succession, restoration ecology
Abstrakt:
Abstrakt Práce se věnuje rozdílům ve vybraných vlastnostech konspecifických rostlinných kolonizátorů, jež spontánně osidlují prostory uvnitř nerekultivovaných průmyslových areálů, resp. deponií, a rostlin s výskytem v přilehlém okolí. Studie navazuje na předchozí výzkumy, které v případě opuštěných odkališť zjistily rozdíly ve vlastnostech rostlin, jako jsou např. adaptivní strategie, rychlost růstu, fenologie, velikost rostlin, způsoby šíření v prostoru, ekofyziologické nebo genetické parametry (Bryndová et Kovář 2004, Mrázek 2004, Zákravský et al. 2004, Jarolímová 2004, Kovář et al. 2004, Jiráčková et Dostál 2004, Kovář et Herben 2004, Dostál et Kovář 2013, Štefánek 2015, Urbanová et al. 2017). Součástí práce je posouzení funkčního významu malých a velkých genomů na obou typech stanovišť ve stanoveném fylogenetickém rámci, jinak řečeno - zodpovězení otázky: Mají rostliny kolonizující disturbovaná/stresovaná místa "uvnitř" deponií menší genomy než příbuzné taxony rostoucí "vně" deponií? Klíčová slova nerekultivované průmyslové deponie v krajině, opuštěná rudní odkaliště, velikost genomu, průtoková cytometrie, konspecifické taxony, vlastnosti rostlin, kolonizace, sukcese, ekologie obnovy, disturbance (narušení), stres (zátěž), ekologická genomika
Abstract v angličtině:
Abstract This study is oriented on the assessment of selected traits at conspecific plant which spontaneously colonize interior space within abandoned industrial area and/or deposits, and those ones occurred in adjacent vicinity. The work continues in previous studies concentrated on abandoned mine tailing containments where some important outputs consist of differences in plant adaptive strategies, growth rate, phenology, body size, ways of dispersal, ecophysiological or genetic parameters (Bryndová et Kovář 2004, Mrázek 2004, Zákravský et al. 2004, Jarolímová 2004, Kovář et al. 2004, Jiráčková et Dostál 2004, Kovář et Herben 2004, Dostál et Kovář 2013, Štefánek 2015, Urbanová et al. 2017). A part of the study includes the significance of small and large genomes at both types of habitats within defined phylogenetic framework. In other words - testing of the hypothesis: There is functional significance of small versus large genomes of plant species by comparing their occurrence in unreclaimed toxic deposits (landscape islands) with their populations from neighbouring habitats (large scale level). Key words unreclaimed industrial deposits in landscape, abandoned mine tailings, genome size, flow cytometry, conspecific taxons, plant traits, colonization, succession, disturbance, stress, restoration ecology, ecological genomics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Adam Glier 2.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Adam Glier 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Adam Glier 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Štefánek 312 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Fér, Ph.D. 153 kB