velikost textu

Teologie milosti u sv. Pavla a její interpretace u Alaina Badioua

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teologie milosti u sv. Pavla a její interpretace u Alaina Badioua
Název v angličtině:
Theology of grace in Saint Paul and its interpretation in Alain Badiou
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jiří Musil
Vedoucí:
Mgr. David Rybák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Id práce:
196997
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
teologie, milost, láska, zákon, filosofie
Klíčová slova v angličtině:
theology, grace, love, law, philosophy
Abstrakt:
ANOTACE Cílem práce je popsat z různých hledisek problematiku teologie milosti u sv. Pavla a objasnit její dějinný význam. Metodologicky je práce na pomezí novozákonní biblistiky a filosofie, ale neklade si žádné systematicko-teologické nároky. Práci lze rozdělit do dvou částí. V první části je Pavlovo pojetí milosti uvedeno do dějinného kontextu Pavlova života, následně je pojednáno o významu a výskytu milosti ve Starém zákoně a v řeckém kulturním kontextu. Podrobněji je popsána problematiky základních pojmů souvisejících s milostí jako zákon, hřích a víra, která je založena na exegezi listu Římanům. Další úhel pohledu se zaměřuje na osvobozující a zároveň zavazující aspekt milosti vedoucí k lásce k druhým lidem. Druhou klíčovou částí je zkoumání dějinného významu Pavlova pojetí milosti skrze interpretaci francouzského filosofa Alaina Badioua. Práce se zde blíže zabývá událostním pojetí pravdy a důsledků, které toto pojetí má pro subjekt a pro křesťanský diskurs.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION The aim of this thesis is to describe the problematic of theology of grace in Saint Paul from different perspectives and to focus on historical relavancy of this teaching. The thesis is methodologically between, New Testament biblical studies and philosophy but without any aims to do systematic theology. This thesis can be split into two parts. In the first part it focuses on historical context of Paul’s life and meaning of grace in the Old Testament and in Greek language. Also it analyses elemental Paul’s concepts related to grace such as sin, law and faith, which is mainly based on exegesis of letter to Romans. Another perspective focuses on liberating and binding aspects of grace in the context of love to people. Second part of the thesis analyses historical meaning of Paul’s theology of grace through interpretation of French philosopher Alain Badiou. The thesis is more focused on his concept of truth based on the event and consequences which it has for subject and Christian discourse.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jiří Musil 950 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jiří Musil 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jiří Musil 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Rybák, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michael Hauser, Ph.D. 298 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 153 kB
Stáhnout Errata Jiří Musil 179 kB