velikost textu

Vliv velikosti částic na lisovatelnost laktosy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv velikosti částic na lisovatelnost laktosy
Název v angličtině:
The effect of particle size on lactose compressibility
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Natálie Havlíková
Vedoucí:
Mgr. Pavel Ondrejček
Oponent:
Mgr. Petra Svačinová
Id práce:
196966
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rýžový extrakt, lisovatelnost, plniva, kluzné látky, tablety
Klíčová slova v angličtině:
rice extract, compressibility, fillers, lubricants, tablets
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Posluchač: Natálie Havlíková Název diplomové práce: Vliv velikosti částic na lisovatelnost laktosy Je známo, že velikost částic lisovaného materiálu hraje důležitou úlohu při výrobě tablet. Ovlivňuje vlastnosti meziproduktů a konečných výrobků. V této diplomové práci byly studovány vlastnosti tablet vylisovaných ze dvou typů laktos, které sloužily jako modelová plniva. Jednalo se o Tablettose® 80 a Lactopress® Anhydrous. U obou typů laktosy bylo použito pět rozsítovaných velikostních frakcí v rozmezí velikosti částic 9 až 346 µm a dále jejich originální nesítovaná směs. Pro přípravu tablet byly použity lisovací síly v rozmezí 2 až 10 kN. Pro externí lubrikaci byl použit stearan hořečnatý. Hodnocení připravených tablet bylo prováděno především pomocí lékopisných metod. Sledovanými parametry byly oděr, doba rozpadu a pevnost. Dále byla posuzována elasticita tablet a hodnocení pomocí parametrů záznamu síla-dráha. Z výsledků práce není možné jednoznačně určit výhodnost jedné konkrétní velikostní frakce v porovnání s nesítovanou surovinou. Optimální velikostní frakce použitých laktos se pro jednotlivé hodnocené parametry a použité lisovací síly lišily. Velikost částic byla statisticky významná například pro oděr tablet, jejich pevnost nebo některé energetické parametry záznamu síla-dráha. Celkově vykazovaly lepší vlastnosti tablety vylisované z laktosy Lactopress® Anhydrous.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of: Pharmaceutical technology Consultant: PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. Student: Natálie Havlíková Title of Thesis: The effect of particle size on lactose compressibility It is known that the particle size of the compressed material plays an important role in the manufacture of tablets. It affects the properties of intermediate and final products. In this thesis the properties of tablets made of two lactose types, which were used as model fillers, were studied. These were Tablettose® 80 and Lactopress® Anhydrous. In both lactose types, five sieved size fractions of the particle size ranging from 9 to 346µm and their original unsieved mixture were used. The compaction forces ranging from 2 to 10kN were used for tablet preparation. Magnesium stearate was used for external lubrication. The evaluation of the prepared tablets was done mainly by using the pharmacopoeial methods. The evaluated parameters were friability, disintegration time and hardness. Furthermore, the elasticity of the tablets and the evaluation using the force-displacement method parameters were assessed. From the results of this work, it is not possible to unambiguously determine the advantage of one particular fraction size in the comparison to the unsieved raw material. The optimal fraction size of the used lactose varied for the individual evaluated parameters and the used compression forces. The particle size was statistically significant e.g. for tablet friability, their hardness, or some energy parameters of force-displacement method. Overall, tablets compressed of Lactopress® Anhydrous showed better properties.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Natálie Havlíková 3.63 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Natálie Havlíková 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Natálie Havlíková 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Natálie Havlíková 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Ondrejček 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Svačinová 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 152 kB