velikost textu

English coordinative conjunction but

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
English coordinative conjunction but
Název v češtině:
Anglická koordinační spojka but
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Oksana Kozachukhnenko
Vedoucí:
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Vašků
Id práce:
196962
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
koordinace|spojka|but|adverzativní význam
Klíčová slova v angličtině:
coordination|conjunction|but|adversative sense
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce bude zkoumat anglickou koordinační spojku but. Jedná se o koordinační spojku, která může spojovat nejen věty (John is poor, but he is happy. (Quirk et al. 1985: 935)), ale i různé větné členy (např. přívlastek ve větě He had a demanding but low-paid job in the public service. (Huddleston and Pullum 2002: 1311)), a která může vyjadřovat různé odstíny významů, jejichž jádrem je význam odporovací. Kromě čistě adverzativního významu (John is poor, but he is happy.) může spojka but vyjadřovat jakési upřesnění nebo opravu (‚repudiation‘) výpovědi v první větě: Jane did not waste her time before the exam, but studied hard every evening (Quirk et al. 1985: 935). Cílem práce bude shromáždit 100 příkladů se spojkou but (excerpovaných z Spoken BNC2014) a provést jejich syntakticko-sémantickou analýzu. U každého příkladu bude určeno, které členy jsou pomocí but spojeny a jaký význam spojka v daném spojení vyjadřuje. Pozornost bude věnována i dalším výrazům (např. rather, also), které se ve spojení s but mohou vyskytnout a které mohou být vodítkem při určení konkrétního významu. Klíčová slova: koordinace, spojka, but, adverzativní význam
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis will study English coordinating conjunction but. It is a coordinating conjunction which can connect not only the sentences (John is poor, but he is happy. (Quirk et al., 1985: 935)) but also various sentence elements (e.g. a modifier in the sentence He had a demanding but low- paid job in the public service. (Huddleston Pullum 2002: 1311)), and which can express different types of meaning, among which the core type is the adversative meaning. Apart from purely adversative meaning (John is poor, but he is happy.), the conjunction but can express a kind of clarification or correction ('repudiation') of a statement in the first sentence: Jane did not waste her time before the exam,but studied hard every evening (Quirk et al. 1985: 935). The aim of this study will be to collect 100 examples with the conjunction but (excerpted from Spoken BNC2014) and conduct their syntactic-semantic analysis. Each example will be defined according to the type of the constituents connected by means of but as well as the meaning the coordinator expresses will be determined. Attention will be paid to other terms (e.g. rather, also) which may occur in conjunction with but and can be used to guide in the determination of its specific meaning. Keywords: coordination, conjunction, but, adversative sense
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Oksana Kozachukhnenko 737 kB
Stáhnout Příloha k práci Oksana Kozachukhnenko 379 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Oksana Kozachukhnenko 257 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Oksana Kozachukhnenko 251 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. 500 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Vašků 345 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB