velikost textu

Nepřímá diskriminace dodavatelů při zadávání veřejných zakázek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nepřímá diskriminace dodavatelů při zadávání veřejných zakázek
Název v angličtině:
Indirect discrimination against contractors in public tenders
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Petr Přindiš
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Id práce:
196961
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zákaz diskriminace, Nepřímá diskriminace, Dodavatel, Kvalifikace, Technické podmínky, Základní zásady
Klíčová slova v angličtině:
Indirect Discrimination, Economic operator, Qualification, Technical specifications, Principles of procurement
Abstrakt:
Nepřímá diskriminace dodavatelů při zadávání veřejných zakázek ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou zadávání veřejných zakázek a zaměřuje se na problematiku nepřímé formy diskriminace dodavatelů, tedy na faktické znemožnění přístupu některých dodavatelů k účasti na zadávacích řízeních. Zásada zákazu diskriminace je popsán podrobně se zohledněním toho, jak ji vnímá judikatura národních soudů, Soudního dvora Evropské unie, a hlavně rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Autor se v práci snaží zachytit prostředky nepřímé diskriminace, které se v minulosti objevily v zadávacích řízeních na veřejné zakázky na území Evropské unie. Diskriminační jednání dodavatelů je v práci zachyceno komplexně a autor uvádí praktické příklady, na kterých ilustruje, z jakých důvodů bylo jednání zadavatele v daném v rozporu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek. Za pomocí analýzy rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, judikatury národních soudů a Evropského soudního dvora, bylo vybráno několik případů, které poskytují obraz o tom, jak je třeba nahlížet na zásadu zákazu diskriminace. Diplomová práce se věnuje takovému jednání zadavatelů, při kterém se dopouštějí porušení základních zásad právní úpravy. Kromě zásady zákazu diskriminace popisuje zásadu transparentnosti, rovného zacházení a přiměřenosti, přičemž i tyto jsou důležité ve vztahu k hlavnímu tématu práce. Diplomová práce prokazuje jejich vzájemnou provázanost. Mezi konkrétní problémy, identifikované v této práci patří nastavení minimální úrovně kvalifikace nepřiměřeně k předmětu veřejné zakázky, diskriminační nastavení technické specifikace zvýhodňující konkrétní dodavatele, nerozdělení veřejných zakázek na části a dále např. stanovení dalších podmínek účasti, které mají diskriminační charakter. Autor v práci upozorňuje na nebezpečnost kombinace několika diskriminačních požadavků současně. Součástí práce je i základní přehled možností ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele. Klíčová slova: Zákaz diskriminace, Nepřímá diskriminace, Dodavatel, Kvalifikace, Technické podmínky, Základní zásady
Abstract v angličtině:
Indirect discrimination against contractors in public tenders ABSTRACT This thesis deals with the legal regulation of public procurement and focuses on the issues of indirect discrimination of contractors in public tenders and the fact that some economic operators cannot participate in procurement procedures due to unjust obstacles to competition laid down by the contracting authorities. One of the main principles of procurement, principle of non-discrimination is described in detail with a use of opinions of stated by the national courts, the Court of Justice of the European Union and in the decisions of the Office for the Protection of Competition in particular. The author of the thesis tries to describe the means of indirect discrimination that occurred in the past procurement procedures within the area of European Union. Discriminatory behavior of the contracting authorities is captured in a comprehensible way and the author shows practical examples to the reader. That all helps to illustrate why the contracting authority's specific behavior was not in compliance with the rules set out in public procurement. It is the analysis of the decision-making practice of the Office for the Protection of Competition, case-law of the national courts and the European Court of Justice that provides an insight into how the principle of non-discrimination should be considered by the contracting authorities. This thesis deals with such behavior of the contracting authorities, in which they violate basic principles of procurement and legal regulation. In addition to the principle of non-discrimination, it describes the principles of transparency, equal treatment and proportionate manner, which are important in relation to the main topic of the thesis. It further demonstrates their interdependence. Specific problems included in this thesis are a non-proportional definition of the minimum level of qualification to the subject of a public contract, setting discriminatory technical specifications that cause undue competitive advantage of a certain economic operator, non-dividing of public tenders into lots, and for further example, setting out discriminatory conditions for participation in procurement procedure. Author tries to draw attention to the danger of combining several discriminatory requirements at the same time. The last part of the thesis is providing basic overview of the protection against irregular practices of contracting authorities. Key words: Indirect Discrimination, Economic operator, Qualification, Technical specifications, Principles of procurement
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petr Přindiš 575 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Petr Přindiš 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Petr Přindiš 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 19 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 152 kB