velikost textu

Metoda Wanda jako prostředek učící se organizace v prostředí základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metoda Wanda jako prostředek učící se organizace v prostředí základní školy
Název v angličtině:
Wanda method as a tool of the learning organization in primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Bajerová
Vedoucí:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Id práce:
196936
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
primární škola, učící se organizace, organizační učení, rozvoj školy, profesní rozvoj, standart kvality učitele, sebereflexe, metoda Wanda, podpora, sdílení
Klíčová slova v angličtině:
primary school, learning organization, school development, professional development, communities of practice, learning communities, self-reflection, Wanda method, support, sharing
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce zkoumá přínosy metody Wanda jako jednoho z prostředků učící se organizace v rámci základní školy. Teoretická část se věnuje profesnímu rozvoji učitele, zabývá se konceptem učící se organizace a podmínek jeho uplatňování na základní škole, a v neposlední řadě popisuje metodu Wanda a její využití v učitelském kolektivu. Výzkumná část podává informace o seminářích Wandy pro učitele na 1. stupni ZŠ získané ze tří zdrojů – pozorování, dotazníkového šetření a rozhovorů s účastníky. Zkoumá především přínosy a výzvy metody v konkrétních případech, a kromě pozitiv a úskalí metody se zabývá i podmínkami nezbytnými pro úspěšné proběhnutí Wandy. Klíčová slova: primární škola, učící se organizace, organizační učení, rozvoj školy, profesní rozvoj, komunity praxe, učící se komunita, sebereflexe, metoda Wanda, podpora, sdílení
Abstract v angličtině:
Abstract: This diploma theses aims to examine the benefits of the method Wanda as a tool of the learning organization in primary school. The theoretical part focuses on the professional development of teachers, deals with the concept of learning organization and conditions of its application in primary schools and describes Wanda method and its use in teachers collective. The research part presents information about Wanda seminars for primary school teachers obtained from three sources – observation, questionnaire surveys and interviews with participants. It examines benefits and challenges of the method in specific cases and besides the positives and the pitfalls of the method it studies the conditions necessary for successful completion of Wanda seminars. Key words: primary school, learning organization, school development, professional development, communities of practice, learning communities, self-reflection, Wanda method, support, sharing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Bajerová 1.08 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kristýna Bajerová 753 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Bajerová 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Bajerová 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 494 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. 331 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 153 kB