velikost textu

Vzájemná kolegiální podpora v programu Začít spolu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzájemná kolegiální podpora v programu Začít spolu
Název v angličtině:
Mutual college support in the Start together program
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Poukarová
Vedoucí:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petra Koukalová
Id práce:
196935
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kolegiální podpora, profesní rozvoj učitelů, program Začít spolu, mentoring v učitelství, mentorský vztah
Klíčová slova v angličtině:
Collegial support, professional development of teachers, Step by Step program, mentoring in teacher education, mentoring relationship
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá tématem vzájemné kolegiální podpory v programu Začít spolu. Zkoumá, jakým způsobem je tato podpora realizována na vybrané inovativní škole. V teoretické části popisuje profesní rozvoj učitele, vzájemnou kolegiální podporu, mentoring v učitelství a kvality mentora. Zaměřuje se na vzdělávací aktivity organizace Step by Step ČR. Výzkumná část popisuje pomocí případové studie realizaci kolegiální podpory, zejména ve formě mentoringu. Tato metoda výzkumu je založena na zúčastněném pozorování, hloubkových rozhovorech, dotaznících, analýze materiálů a videa. Formou metaforického přirovnání je vytvořen portrét mentorky, který líčí její styl práce. Dále jsou popsány jednotlivé formy kolegiální podpory a její přínosy či možná omezení. Klíčová slova Kolegiální podpora, profesní rozvoj učitelů, program Začít spolu, mentoring v učitelství, mentorský vztah
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the topic of Mutual collegial support in the Step by Step program. It examines how this support is implemented at a selected innovative school. In the theoretical part describes the professional development of a teacher, mutual collegial support, mentoring in teaching and mentor quality. It focuses on the educational activities of Step by Step Czech Republic. In the case study, the research part describes the realization of collegiate support, especially in the form of mentoring. This research method is based on participating observations, in-depth interviews, questionnaires, material and video analysis. A portrait of a mentor, which depicts her style of work, is created in the form of a metaphorical comparison. And it also describes individual forms of collegial support and its benefits or possible constraints. Key words Collegial support, professional development of teachers, Step by Step program, mentoring in teacher education, mentoring relationship
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Poukarová 1.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zuzana Poukarová 1.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Poukarová 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Poukarová 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 536 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Koukalová 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 152 kB