velikost textu

Česká kancelář pojistitelů a její činnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká kancelář pojistitelů a její činnosti
Název v angličtině:
Czech Insurers´ Bureau and its activities
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Drahomíra Vodičková
Vedoucí:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Id práce:
196928
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká kancelář pojistitelů Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Garanční fond
Klíčová slova v angličtině:
Czech Insurers´ Bureau Motor Third Party Liability Insurance Guarantee Fund
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této rigorózní práce je představení České kanceláře pojistitelů jako instituce zřízené na základě zákona. Přitom je hlavní snahou popsání celé problematiky ve vztahu k České kanceláři pojistitelů v její úplnosti a samozřejmě také v kontextu unijního práva, stejně jako v kontextu navazujících právních předpisů práva národního. V první kapitole této rigorózní práce je popsán vznik České kanceláře pojistitelů a její historie, obecná právní úprava, otázky členství v České kanceláři pojistitelů, její organizační struktura, problematika informačních povinností a dohled nad činností České kanceláře pojistitelů. Důraz je kladem zejména na popis a analýzu veškerých činností, které Česká kancelář pojistitelů na základě zákona vykonává. Tomu je také věnována celá druhá kapitola. Zvláštní pozornost je věnována správě garančního fondu jako nejvýznamnější činnosti České kanceláře pojistitelů, jejíž velmi detailní analýze jsou věnovány dvě samostatné kapitoly. První z nich se zaměřuje na veškeré příjmy garančního fondu. Věnuje se především problematice tzv. úhradové povinnosti, její historii, souhrnu všech problémům, které s sebou v minulosti právní úprava nesla a popisu a hodnocení právní úpravy, která je v současné době znovu přijata v pozměněné podobě, je tedy platná, avšak zatím nenabyla účinnosti. Nechybí ani zamyšlení nad možnostmi právní úpravy de lege ferenda či přehled základních nálezů Ústavního soudu k této problematice. Poslední kapitola pak přibližuje otázku plnění z garančního fondu poškozeným podle zákona, přičemž zásadní důraz je kladen na problematiku, jak široký by měl rozsahu plnění z garančního fondu být. Odpověď na tuto otázku týkající se rozsahu plnění z garančního fondu je podepřena a ovlivněna evropskou i národní judikaturou a neopomíjí ani dopady zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis is to introduce the Czech Insurers' Bureau an institution established by law. The goal is to describe the Czech Insurers' Bureau in its entirety, in the context of EU law, as well as in subsequent national laws. First chapter of the thesis covers the creation and history of the Czech Insurers' Bureau, general legal regulation of the Czech Insurers' Bureau, questions of membership, organizational structure, questions of information duties and the supervision of its activities. The main emphasis is placed on description and analysis of all activities that the Czech Insurers' Bureau performs on the basis of the law. The second chapter deals with this goal. Particular attention is paid to management of the Guarantee Fund as the most important activity of the Czech Insurers' Bureau, which is described in detail in two separate chapters. The first focuses mainly on all the incomes of the Guarantee Fund. It is concentrated inparticular on the issue of the penalty payment for the operation of a vehicle without motor third party liability insurance, its history, all the problems that legislation has had in the past and description and evaluation of the new legislation, which is currently accepted again in the amended version, however it has not yet come into effect. The de lege ferenda reflection is not missing as well as an overview of the basic judgements of the Constitutional Court on this issue. The last chapter introduces the issue of payments from the Guarantee Fund to the injured parties, according to the law, with an emphasis on the question what the extent of the payment for the injured parties from the Guarantee Fund should be. The answer to the question about how the extent of the payments should be, is supported and influenced by European and national case-law and covers the effects of Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Drahomíra Vodičková 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Drahomíra Vodičková 165 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Drahomíra Vodičková 240 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB