velikost textu

Relativní neúčinnost právních jednání ve světle komparace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Relativní neúčinnost právních jednání ve světle komparace
Název v angličtině:
Relative Ineffectiveness of Legal Actions in a Comparative Perspective
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Anežka Janoušková
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
196926
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
relativní neúčinnost, odporovatelnost, odpůrčí právo, zkrácení věřitele, úmyslné zkrácení, mrhání majetkem, bezúplatné právní jednání, odpůrčí žaloba
Klíčová slova v angličtině:
relative ineffectiveness, contestability, right to contest, fraudulent conveyance, wasting of property, gratuitous legal action, actio Pauliana
Abstrakt:
Relativní neúčinnost právních jednání ve světle komparace Abstrakt Předkládaná práce pojednává o vybraných otázkách souvisejících s výkladem § 589 až § 599 občanského zákoníku, jež upravují relativní neúčinnost právních jednání. Relativní neúčinnost chrání věřitele právně i hospodářsky před jednáními dlužníka, která mají zkracovat uspokojení věřitelovy pohledávky. Práce si klade za cíl navrhnout interpretaci, která respektuje smysl a účel zkoumaného institutu. V této souvislosti je kladen důraz na komparativní analýzu rakouského a německého přístupu, kde má odpůrčí právo nepřerušenou tradici trvající více jak 130 let. Zároveň je přiblížen i postoj, který byl na území dnešní České republiky zastáván mezi lety 1950 až 1964, a zejména před rokem 1950, kdy byly v účinnosti tzv. odpůrčí řády. Všechny poznatky získané ze srovnávaných právních úprav jsou následně konfrontovány s dosavadní tuzemskou naukou a rozhodovací praxí nejvyšších soudů, která se váže k § 42a občanského zákoníku z roku 1964. Autorka se snaží stávající přístup zhodnotit a případně přehodnotit ve světle závěrů komparace. Zejména bohatý rozbor judikatury Nejvyššího soudu je podroben detailní analýze. V této souvislosti autorka upřednostňuje závěry, které nejvíce odpovídají smyslu zákona a účelu institutu odporovatelnosti. Práce je rozdělena do devíti kapitol. První kapitola pojednává o terminologii. Ve druhé kapitole jsou obsaženy stěžejní principy, na nichž je odporovatelnost založena. Třetí kapitola se zaměřuje na historii odpůrčího práva na našem území. Ve čtvrté kapitole jsou stručně předestřena legislativní řešení a závěry doktríny v Rakousku a Německu. Páteří práce jsou pak části pátá až devátá, v nichž je již pozornost plně věnována účinné právní úpravě. Využity jsou přitom poznatky, které autorka získala z komparovaných právních řádů. Pátá kapitola se věnuje obecným otázkám pojetí relativní neúčinnosti v novém občanském zákoníku. Autorka odmítá pojetí tzv. věcného účinku odporu, které zřejmě převažuje v dosavadní české právní nauce i praxi, a kloní se k tzv. teorii odpovědností, založené na funkci dlužníkova majetku. V šesté kapitole jsou vymezeny základní podmínky odporovatelnosti (§ 589 ObčZ) – právní jednání dlužníka, zkrácení a dále vymezení vykonatelné pohledávky věřitele. 1 V sedmé části autorka rozebírá jednotlivé skutkové podstaty. Následuje kapitola osmá, jež se věnuje procesním otázkám souvisejícím s odporovatelností, zejména odpůrčí žalobě a rozhodování o ní. Konečně devátá kapitola uzavírá práci pojednáním o následku úspěšně podané odpůrčí žaloby. V této souvislosti jsou rozebrány jak primární odpůrčí nárok, tak rovněž sekundární nárok na náhradu a právo na náhradu škody. 2
Abstract v angličtině:
Relative Ineffectiveness of Legal Actions in a Comparative Perspective Abstract The thesis at hand deals with Sections 589 to 599 of the Civil Code which governs the relative ineffectiveness of legal acts. Thus, it probes provisions designed to legally and economically protect the creditor from a fraudulent conveyance of a debtor. The aim of the thesis is to interpret the afore-said provisions in a way that would comply with the sense and purpose of the explored legal institution. In that respect, an emphasis is laid on a comparative analysis of Austrian and German approach both having tradition lasting more than 130 years. On top of that, the thesis describes the conception adhered to in the Czech territory between 1950 and 1964 and especially before 1950 when the Acts on the right to contest were in effect. The knowledge gained is subsequently confronted with the current Czech legal doctrine and case-law of the highest courts that relates to the interpretation of Sec. 42a of the Civil Code from 1964. The author tries to examine and eventually reassess the existing approach in the light of comparative findings. Especially recent case-law of the Supreme Court of the Czech Republic is being deeply analysed. Those conclusions which mostly comply with the meaning of law and its purpose are being preferred. The thesis is divided into nine chapters. The first one deals with terminology which will then be used throughout the paper. The second chapter summarizes the main principles upon which the relative ineffectiveness is being built. The third chapter describes the history of the legislation in the Czech Republic. In the following chapter, the legal solutions and doctrinal approach in Austria and Germany are being examined. Chapter five to nine which constitute the core of the thesis are dedicated to the relevant provisions of the new Czech Civil Code. To provide for an appropriate interpretation, the author uses knowledge she gained from compared legal systems. The fifth chapter tackles general questions of relative ineffectiveness, especially its legal character and nature. The author refuses the theory of “in re effect 1 of the contest” which seems to prevail in the Czech legal doctrine and case-law of the Supreme Court. She prefers the so-called “liability theory” that compares the right to contest to a guarantee or security. The sixth chapter specifies the conditions of contestability (Sec. 589) – legal action of the debtor, disadvantage of the creditor and executable claim. The seventh chapter is devoted to the three legal cases of contestability (fraudulent conveyance, wasting of property and gratuitous legal actions). Procedural questions of the right to contest are being explored in chapter eight. Above all, the actio Paulianna and character of court’s decision are subject to examination. Finally, the ninth chapter discusses the consequences of a successful contest. The emphasis is put on the nature and content of the primary claim of the creditor, the secondary claim on compensation and the compensation for damages. 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anežka Janoušková 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anežka Janoušková 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anežka Janoušková 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB