velikost textu

Hematologická variabilita a její souvislost s gastroinstestinální mikrobiotou u papoušků (Psittaciformes)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hematologická variabilita a její souvislost s gastroinstestinální mikrobiotou u papoušků (Psittaciformes)
Název v angličtině:
Variability in selected haematological traits related to gastrointestinal microbiota in parrots (Psittaciformes)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Sylvie Dlugošová
Vedoucí:
RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Oponent:
MVDr. Jiří Volf, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Zuzana Świderská
Id práce:
196919
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Psittaciformes, Hematologie, Mikrobiota, 16S rRNA
Klíčová slova v angličtině:
Psittaciformes, Hematology, Microbiota, 16S rRNA gene
Abstrakt:
Abstrakt Tisíce papoušků po celém světě trpí nemocemi a dalšími zdravotními komplikacemi, které mohou mít základ v interakci mezi jejich imunitním systémem a bakteriemi v jejich trávicím traktu. Předkládaná diplomová práce si klade za cíl pochopit souvislosti mezi projevy těchto zdravotních problémů, buněčným složením krve a skladbou gastrointestinální mikrobioty u papoušků. Hematologické vyšetření bylo provedeno u 198 krevních vzorků 53 druhů papoušků. Složení mikrobioty bylo stanoveno kombinací molekulárního přístupu sekvenace bakteriálního genu pro 16S rRNA ze 132 vzorků trusu, 12 vzorků střev, 228 kloakálních výtěrů a 236 výtěrů zobáku odebraných celkem z 61 papouščích druhů a diagnostického přístupu analýzou fekálních nátěrů Gramovou metodou. Byla zjištěna signifikantní závislost hematologických parametrů na individuálních, environmentálních a klinických faktorech a zároveň jejich značná mezidruhová variabilita. Hodnoty absolutního počtu heterofilů a lymfocytů se ukázaly jako užitečnější pro monitorování průběhu infekčních a autoimunitních onemocnění papoušků než hodnoty H/L poměru. Nejkvalitnějším ukazatelem pro sledování projevů poruch chování byly hodnoty relativního počtu bazofilů. Byl odhalen efekt bakteriální čeledi Flavobacteriaceae, jako součástí orální mikrobioty, a bakterií Escherichia, či Shigella, přítomných v bakteriálních komunitách v kloace, na hodnoty H/L poměru. Analýza hlavních koordinát založená na Bray-Curtisově distancích poukázala k jasné nekonzistenci ve složení mezi mikrobiotou v orálních výtěrech a ostatních mikrobiologických vzorkách. Naopak vzorky z různých částí střeva vykázaly ve složení mikrobioty značnou spojitost. Zjistili jsme též výraznou vnitrodruhovou i mezidruhovou variabilitu v mikrobiálním složení vzorků trusu a kloakálních výtěrech. Závěry této práce jsou nejenom přínosem pro základní výzkum evoluce imunologických adaptací, ale zároveň mohou mít praktický aplikační potenciál ve veterinární a zoohygienické praxi. Klíčová slova: Psittaciformes, Hematologie, Mikrobiota, 16S rRNA
Abstract v angličtině:
Abstract Thousands of parrots all over the world suffer from illnesses and medical complications that can result from interactions between their immune system and bacteria in their digestive tract. The aim of this master's thesis is to understand the link between symptoms of these medical issues, the composition of blood and gastrointestinal microbiota in parrots. Using the hematological methods, 198 blood samples representing 53 parrot species were analyzed. The composition of microbiome was defined by combination of a molecular approach using bacterial 16S rRNA gene sequencing in 132 fecal samples, 12 intestine samples, 228 cloacal swabs and 236 beak swabs representing in total 61 parrot species and a diagnostic approach by psittacine fecal Gram’s stain method. Significant association of hematological parameters with individual, environmental and clinical factors was observed, as well as its considerable interspecific variability. Absolute heterophile and lymphocyte counts have been shown more useful for infectious and autoimmune disease monitoring than H/L ratio. Relative numbers of basophiles were the best indicator for behavioral disorders. In relation to hematological parameters, the effect of the bacterial family Flavobacteriaceae, as part of the oral microbiota, and the bacteria Escherichia or Shigella, presented in the bacterial communities in cloaca, on the H/L ratio was revealed. Principal component analysis based on Bray-Curtis distance metric indicated that the oral swab microbiota differed from all other parrot microbiota samples. In contrast, all intestinal specimens have shown considerable consistency in their taxonomic composition. Among fecal, cloacal and oral microbiota, intra- and interspecific variability in composition has been revealed. In conclusion, these results provide useful information for the basic evolutionary-immunological research as well as having practical potential in veterinary and zoohygienic practice. Keywords: Psittaciformes, Hematology, Microbiota, 16S rRNA gene
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sylvie Dlugošová 4.85 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Sylvie Dlugošová 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sylvie Dlugošová 369 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sylvie Dlugošová 366 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Vinkler, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta MVDr. Jiří Volf, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. 152 kB