velikost textu

Autoritativní režim druhé republiky a české katolické elity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Autoritativní režim druhé republiky a české katolické elity
Název v angličtině:
The authoritarian regime of the Second Republic and the Czech Catholic elite
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Luboš Palata
Vedoucí:
JUDr. Cyril Svoboda
Oponent:
Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D.
Id práce:
196913
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Druhá československá republika, autoritativní režim, katoličtí intelektuálové, česká katolická církev, Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, Československá strana lidová, Salazar, Estado Novo, nacismus, Adolf Hitler
Klíčová slova v angličtině:
Second Czechoslovak Republic, authoritarian regime, Catholic intellectuals, Czech Catholic Church, The Republican Party of Farmers and Peasants, Czechoslovak People's Party, Salazar, Estado Novo, Nazism, Adolf Hitler
Abstrakt:
Anotace Práce se zabývá autoritativním režimem druhé československé republiky (1938–1939) v její české části, důvody jeho vzniku, jeho popisem, zasazením do dobového kontextu. Ukazuje podíl katolických politických a společenských elit na jeho vytváření i na snaze o prosazení křesťanského charakteru nového režimu. Bere přitom v úvahu tehdejší kritické postoje katolické církve k demokracii, porovnává autoritativní režim druhé republiky s obdobnými režimy v tehdejší Evropě a pokouší se o morální a etické hodnocení tehdejších postojů českých katolických elit. Práce věnuje také pozornost protižidovským a protiromským opatřením druhé republiky. A pokouší se z vývoje za druhé republiky vyvodit poučení pro dnešek. Klíčová slova druhá republika, autoritativní režim, katolíci, katolické elity, Strana národní jednoty, stavovský stát, antisemitismus, Československá strana lidová, Stašek, Šrámek, Mnichov, Hácha
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the authoritarian regime of the Second Czechoslovak Republic (1938–1939) in its Czech part, with the reasons of its origin, its description and its placement in the contemporary context. It shows the share of Catholic, politic and social elites in its creation as well as in efforts to enforce the Christian character of the new regime. It considers then critical stances against democracy of the Catholic Church, it compares authoritarian regime of the Second Republic with similiar regimes in then Europe and it tries to morally and ethically evaluate then stances of the Czech elites. The thesis also deals with anti-Jewish and anti-Gypsy measures of the Second Republic, and it tries to offer a valuable lesson from its development. Keywords Second Republic, authoritarian regime, Catholics, Catholic elites, party of national unity, estate state, antisemitism, Czechoslovak people's party, Stašek, Šrámek, Munich, Hácha
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Luboš Palata 314 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Luboš Palata 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Luboš Palata 23 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Cyril Svoboda 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 152 kB