velikost textu

Syntéza železo-sirných center u anaerobních protist

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza železo-sirných center u anaerobních protist
Název v angličtině:
Iron-sulphur cluster synthesis in anaerobic protists
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Marie Zelená
Vedoucí:
Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Mach
Id práce:
196894
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Železo-sirná centra, anaerobní protista, ISC, CIA, SUF, mitochondrie
Klíčová slova v angličtině:
Iron-sulphur clusters, anaerobic protists, ISC, CIA, SUF, mitochondrion
Abstrakt:
Abstrakt Železo-sirná centra jsou malé anorganické kofaktory proteinů přítomné ve všech buňkách. Tyto proteiny se účastní důležitých buněčných procesů, jako je například genová exprese, či dýchací řetězec. In vivo syntéza železo-sirných center probíhá prostřednictvím složitých biosyntetických drah, které jsou v eukaryotických buňkách lokalizované v mitochondrii, cytosolu a plastidech. Syntéza v cytosolu je závislá na produktu mitochondriální dráhy. Mitochondrie anaerobních protist ve většině případů podléhají různému stupni reduktivní evoluce, s čímž souvisí i modifikace mitochondriální dráhy pro syntézu železo-sirných center. V mnoha případech tyto organismy získaly laterálním genovým přenosem alternativní biosyntetické dráhy, které fungují jako doplněk k mitochondriální dráze, či ji zcela nahrazují. Nahrazení mitochondriální dráhy dráhou alternativní bylo nejspíše klíčovou událostí, která umožnila sekundární ztrátu mitochondrie. Klíčová slova: Železo-sirná centra, anaerobní protista, ISC, CIA, SUF, mitochondrie
Abstract v angličtině:
Abstract Iron-sulpur clusters are small ubiquitous cofactors of proteins present in all cells. These proteins participate in many important processes such as gene expression or respiratory chain. In vivo synthesis of iron-sulphur clusters requires complex biosynthetic pathways. In eukaryotic cells these pathways are localized inside mitochondria and plastids and in the cytosol. Cytosolic synthesis depends on a product of the mitochondrial pathway. Mitochondria of anaerobic protists in most cases went through reductive evolution, which is associated with the reduction of mitochondrial iron-sulphur cluster biosynthetic pathway. In many cases, these organisms acquired alternative pathways via lateral gene transfer, which act either as a complement to the mitochondrial pathway, or as its complete functional substitution. Replacement of the mitochondrial pathway might have been a key event for secondary loss of mitochondria. Key words: Iron-sulphur clusters, anaerobic protists, ISC, CIA, SUF, mitochondrion
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marie Zelená 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marie Zelená 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marie Zelená 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Mach 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. 153 kB