velikost textu

Kvalita života kuřáků po proběhlém kardiovaskulárním onemocnění v souvislosti s rozhodnutím přestat kouřit v daném časovém období

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života kuřáků po proběhlém kardiovaskulárním onemocnění v souvislosti s rozhodnutím přestat kouřit v daném časovém období
Název v angličtině:
The quality of smokers life after an outbreak of a cardiovascular disease in connection with the decision to quit smoking
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eliška Zappová
Vedoucí:
Mgr. Adam Kulhánek
Oponent:
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Id práce:
196886
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Adiktologie (MADI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kouření, závislost na tabáku, kardiovaskulární onemocnění, kvalita života
Klíčová slova v angličtině:
Smoking, tobacco addiction, cardiovascular disease, quality of life
Abstrakt:
Abstrakt Východiska: Kouření je příčinou úmrtí až 7 000 000 lidí na celém na celém světě a lze tak hovořit o celosvětové pandemii. V ČR kouří zhruba 25 % dospělé populace a odhaduje se, že v současnosti se jedná o 2,4 milionu aktivních denních kuřáků. Kardiovaskulární onemocnění (KVO) je nejčastější příčinou smrti v ČR a ročně jejich následkem u nás zemře přibližně 50 000 lidí. Na všech těchto úmrtí má kouření podíl z 26 % u mužů a z 12 % u žen. Podle dostupných studií má kouření přímou souvislost se vznikem KVO a jedná se tak o hlavní rizikový faktor vzniku tohoto onemocnění. Předpokládá se, že jak užívání tabáku, tak chronické KVO může mít výrazný vliv na zhoršování se kvality života. Cíl: Hlavním cílem diplomové práce bylo posoudit subjektivní vnímání kvality života kuřáků v souvislosti s rozhodnutím přestat kouřit v akutní fázi kardiovaskulárního onemocnění a s odstupem tří měsíců a vyhledat tak možné souvislosti mezi užíváním tabáku a kvalitou života. Metody: Výzkum probíhal na základě kvantitativního přístupu formou dotazníkového šetření. Podle předem určených kritérií byl vybrán výzkumný soubor tvořený 34 respondenty. Jednalo se o pacienty III. Interní – kardiologické kliniky FN Královské Vinohrady, kteří byli zároveň aktivními kuřáky. Výzkum proběhl ve dvou vlnách, první vlna byla realizována v akutní fázi onemocnění a druhá s tříměsíčním odstupem. Jednotlivé položky v dotazníku byly sestaveny tak, abych zjistila změny v postoji k užívání tabáku a subjektivní vnímání kvality života v jeho jednotlivých aspektech v souvislosti s rozhodnutím přestat kouřit. Výsledky: Respondenti, kteří ve druhé vlně šetření přestali kouřit, nebo kouření alespoň omezili, či přešli na bezpečnější způsob užívání, vnímali subjektivně lépe kvalitu života, než ti, kteří kouřit nepřestali. A to nejen v celkovém pojetí kvality života, ale i v jeho konkrétních aspektech a také v celkovém postoji k užívání tabáku. Na základě těchto zjištění je tedy možné usuzovat, že rozhodnutí přestat kouřit má vliv na celkovou kvalitu života a zejména také na rekonvalescenci po prodělaném kardiovaskulárním onemocnění. Stanovené hypotézy se potvrdily. Závěr: Vzhledem k zjištěním výsledkům je možné potvrdit, že souvislost mezi kvalitou života a aktuálním zdravotním stavem v souvislosti s rozhodnutím přestat kouřit, existuje určitá provázanost. Diplomová práce by se mohla stát impulsem pro zdravotnické pracovníky k provádění efektivnějších včasných intervencí v oblasti závislosti na tabáku nejen u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Klíčová slova: kouření, závislost na tabáku, kardiovaskulární onemocnění, kvalita života
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Background: Smoking is the cause of the deaths of up to 7,000,000 people worldwide and can be referred to as a global pandemic. There are 25% of the adult population smoke in the Czech Republic and it is estimated that there are currently 2.4 million active daily smokers. Cardiovascular disease (CVD) is the most common cause of death in the Czech Republic and approximately 50,000 people die every year. In all these deaths, smoking accounts for 26% of men and 12% of women. According to available studies, smoking is directly related to CVD and is a major risk factor for this disease. Both of them, tobacco use and chronic CVD are thought to have a significant impact on the deterioration in quality of life. Aims : The main goal of the diploma thesis was to assess the subjective perception of the quality of life of smokers in connection with the decision to quit smoking in the acute phase of cardiovascular disease and with a three- month interval to find possible connections between tobacco use and quality of life. Methods: The research was based on a quantitative approach, in the form of a questionnaire survey. A set of 34 respondents was selected according to predetermined criteria. These were patients III. Department of Internal Medicine - Cardiology Clinic, University Hospital Královské Vinohrady, who were also active smokers. The research was conducted in two phases, the first phase was realized in the acute stage of the disease and the second phase was three months apart. Individual parts in the questionnaire were designed to identify changes in attitudes towards tobacco use and the subjective perception of quality of life in its individual aspects in relation to the decision to stop smoking. Results: Respondents who stopped smoking in the second phase or at least reduced smoking, or switched to safer use, perceived subjectively better quality of life than those who did not. And not only in the overall concept of quality of life, but also in its specific aspects and also in the overall attitude towards tobacco use. Based on these findings, it can be concluded that the decision to quit smoking has an impact on overall quality of life and, in particular, on convalescence following cardiovascular disease. The hypotheses were confirmed. Conclusion: Given the findings, it is possible to confirm that there is some connection between the quality of life and the current state of health in relation to the decision to quit. The diploma thesis could be an impulse for healthcare professionals to perform more effective early interventions in tobacco dependence not only in patients with cardiovascular disease. Key words: smoking, tobacco addiction, cardiovascular disease, quality of life
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Zappová 4.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Zappová 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Zappová 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Adam Kulhánek 465 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 291 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc. 749 kB