velikost textu

Nemoci v populacích římského období z hlediska paleopatologie.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nemoci v populacích římského období z hlediska paleopatologie.
Název v angličtině:
Diseases in populations from the Roman period in terms of paleopathology.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lucia Hlavenková, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc.
Oponenti:
MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.
Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.
Id práce:
196865
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK (11-00220)
Program studia:
Dějiny lékařství (P5132)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
doba rímska - zdravotný stav - paleopatológia - Slovensko - Maďarsko - germánsky kmeň - rímska provinciálna populácia - Sarmati
Klíčová slova v angličtině:
Roman period - Health status - Palaeopathology - Slovakia - Hungary - Germanic people - Roman provincial population - Sarmatians
Abstrakt:
Abstrakt Lidské osteologické a dentální pozůstatky jsou důležité pro rekonstrukci zdraví a typů nemocí v minulosti, neboť uchovávají informace v podobě abnormálních změn na kostech a zubech. Tyto změny mohou reflektovat rozšíření mnoha onemocnění a jejich následky na zdraví různých historických populací a skupin. Systematický výzkum prováděný v rámci předmětné disertační práce prozkoumal léze v kosterních souborech šesti archeologických lokalit ze Slovenska a Maďarska, datovaných do 1. až 5. století n. l. Soubor sestával z 300 jedinců, kteří byli rozděleni mezi tři populace: germánskou sérii (GS), římskou sérii (RS) a sarmatskou sérii (SS). Léze byly hodnoceny převážně makroskopicky a rozebírány na populační a individuální úrovni. Celkově pohlavní, věkové a distribuční frekvence byly použity pro určení typu nemoci příznačného pro příslušnou skupinu a následně byl srovnáván mezi sériemi. Chorobné stavy identifikované během analýzy byly seskupeny do devíti hlavních kategorií. Analýza odhalila, že zdravotní stav GS, RS a SS byl obecně dobrý, ačkoli dospělí z GS a RS trpěli zhoršeným dentálním zdravím. Nejběžněji pozorované léze ve všech sériích, zejména v GS, byly způsobeny degenerativními a dentálními onemocněními, zatímco frekvence ostatních chorobných stavů nepřesáhly 20 % populační míry. Frekvence patologických změn symptomatických pro systémovou poruchu byly nízké ve všech sériích, což ukazuje, že tyto populace nebyly výrazně vystaveny stresorům narušujícím jejich vývin během prvních let života. Kosterní doklady traumat byly nalezeny ve všech sériích a zahrnovaly hlavně poranění, jaké jsou předpokládána při pádu nebo nehodách. Poranění související s interpersonálním násilím byly naproti tomu vzácná a pozorována pouze v GS a RS. Výsledky ukázaly nízké frekvence infekčních onemocnění, ačkoliv jejich přítomnost naznačila, že riziko nákazy nespecifickými respiračními chorobami nebo tuberkulózou bylo zvýšeno v městském a městu příbuzném kontextu (RS) v porovnání s jinými prostředími. Celkově, získaná paleopatologická data umožnila dodatečný pohled na životní podmínky a aktivity těchto tří populací doby římské.
Abstract v angličtině:
Abstract Human osteological and dental remains are important for reconstruction of health and disease patterns in the past, preserving information in the form of abnormal changes on bones and teeth. These changes can reflect the spread of numerous diseases and the consequences they had on the health of various historical populations and groups. Systematic investigation performed within the present thesis explored pathologies in skeletal collections from six archaeological sites from across Slovakia and Hungary, dating to the 1st and 5th centuries AP. The total sample consisted of 300 individuals that were divided among three populations: the Germanic (GS), the Roman (RS) and the Sarmatian series (SS). Pathologies were assessed macroscopically and discussed on population and individual levels. Overall, sex, age and lesion distribution frequencies were used to determine a disease pattern characteristic for a corresponding group and then compared between the series. Conditions identified during the analysis were arranged into nine main categories. The analysis revealed that the health status of GS, RS and SS was generally good, though adults from GS and RS had experienced poorer dental health. The most common lesions observed in all series, particularly in GS, were due to degenerative and dental diseases, while frequencies of other conditions have not exceeded a 20 % population rate. Frequencies of pathological alterations symptomatic of systemic impairment were low in all series, indicating that these populations were not greatly exposed to stressors disturbing their development during the early years of life. The skeletal evidence of trauma was found in all series and mainly included injuries which are expected from falls or accidents. Injuries associated with interpersonal violence were, in contrast, rare and observed only in GS and RS. The results also show low frequencies for infectious diseases, though their presence suggested that a risk of contracting nonspecific respiratory diseases or tuberculosis was increased in urban and urban-related contexts (RS) compared to other environments. Overall, the pathological data offered an additional insight into the living conditions and activities of the three Roman period populations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucia Hlavenková, Ph.D. 10.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucia Hlavenková, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucia Hlavenková, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lucia Hlavenková, Ph.D. 911 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. 17.12 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. 751 kB