velikost textu

Postavení finančního arbitra mezi alternativními způsoby řešení sporů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení finančního arbitra mezi alternativními způsoby řešení sporů
Název v angličtině:
The Position of Financial Arbitraror in Alternative Dispute Resolution
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Diana Ježková
Vedoucí:
JUDr. Pavlína Vondráčková
Oponent:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Id práce:
196859
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
finanční arbitr, rozhodčí řízení, mediace
Klíčová slova v angličtině:
Financial arbitrator, Arbitration, Mediation
Abstrakt:
Abstrakt Působnost Finančního arbitra a alternativní způsoby řešení sporů jsou nedílnou součástí aktuální rozhodovací praxe. Jejich vývoj je zejména v poslední době velmi tendenční. Takto práce si stanovila za cíl kriticky zhodnotit institut Finančního arbitra a porovnat ho s rozhodčím řízením a mediací. V práci jsou stručně popsány samotné instituty, jejich právní úprava a nastíněn je i jejich historický vývoj. V práci jsem se zaměřila převážně na podobnosti a rozdílnosti institutů v rámci popisné části. V závěru jsem následně tyto rozhodovací praxe porovnala i se soudním řízením, tak aby práce podala ucelený náhled na možnosti řešení sporů. Práce se zaměřila na Českou republiku a nehodnotí tak zahraniční situaci, ačkoliv si autor uvědomuje jistou návaznost na vývoj vybraných institutů. Metodika práce byla přizpůsobena vybranému tématu. Základem byla literární rešerše. Srovnáváním problémů, názorů, hypotéz a premis bylo možné dojít k závěrečnému odůvodněnému stanovisku. Stěžejními metodami byla metoda analýzy a syntézy. Významným podkladem pro tuto práci byly výroční zprávy Finančního arbitra dostupné z webu finarbitr.cz, dále statistika rozhodčích řízení jednotlivých rozhodčích institutů a v neposlední řadě i mezinárodní databáze zaměřené na rozhodčí řízení (ICC) a ADR, především heinonline.com a arbitration.com a v neposlední řadě statistická data poskytnutá Ministerstvem spravedlnosti. Po provedeném zkoumání jsem zhodnotila zjištěná fakta v závěru práce, kde jsem kriticky zhodnotila počet zahájených sporů před vybranými instituty a jejich efektivitu. Největším konkurentem Finančního arbitra s ohledem právě na rychlost a finanční náročnost je mediace. Jeho efektivita je totiž poměrně diskutabilní z hlediska vymahatelnosti. Na druhou stranu z pohledu účastníka sporu nabízí velmi jednoduchou a méně nákladnou možnost, jak si zajistit určitý způsob mimosoudního řešení sporů, nelze tak říci.
Abstract v angličtině:
Abstract The Financial Arbitrator and alternative dispute resolution are the integral part of current decision-making practice. Their development is tendentious particularly in recent times. This diploma thesis aim is critically evaluate the institute of the Financial Arbitrator and compare it with arbitration and mediation. The thesis briefly describes the institutes themselves, their legal regulations and outlines their historical development. In my thesis I focused mainly on the similarities as well as differences of these institutes. Then I compared these decision-making practices with the court proceedings in the last fifth chapter, so the thesis gives a comprehensive overview of the possibilities of resolution making practice. The thesis focused on the situation in the Czech Republic and did not evaluate the foreign situation, although the author is aware of certain continuity with the development among the countries. The methodology of the thesis was adapted to the chosen topic. The basis was literary research. By comparing the problems, opinions, hypotheses and premise was possible to reach a final reasoned opinion. The principal methods were the method of analysis and synthesis. An important basis for this work was the annual reports of the Financial Arbitrator available from the finarbitr.cz website, statistics of arbitration proceedings of individual arbitration institutes and, last but not least, international databases focused on arbitration (ICC) and ADR, especially heinonline.com and statistical data provided by the Ministry of Justice. s After the investigation, I critically evaluated the number of disputes of the selected institutes and their effectiveness. Mediation is the biggest competitor of the Financial Arbitrator with regard to speed and financial demands. The effectiveness of the Financial Arbitrator is quite debatable in terms of enforceability. On the other hand, it offers a very simple and less costly way of securing a kind of out-of-court dispute resolution.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Diana Ježková 2.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Diana Ježková 606 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Diana Ježková 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Diana Ježková 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Pavlína Vondráčková 229 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 152 kB