velikost textu

Výchova k morálním hodnotám v České republice a USA (Kalifornii)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchova k morálním hodnotám v České republice a USA (Kalifornii)
Název v angličtině:
Education to moral values in the Czech Republic and the USA (California)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Josef Kabele
Vedoucí:
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
Oponent:
PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
Id práce:
196857
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra učitelství (28-08)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství náboženství, etiky a filozofie (UT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hodnoty, etická výchova, ctnost, morálka, charakter
Klíčová slova v angličtině:
values, ethical education, virtue, moral, character
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá vývojem morálních hodnot u vybraných myslitelů a jejich následovníků se zřetelem na jejich představu výchovy k morálním hodnotám. Vývoj morálky sleduje autor od starověké představy spravedlnosti, která se ukazuje v zákonech. Jedním z nejvýraznějších textů, ovlivňující morálku až do současnosti je biblické desatero. V další části práce rozebírá autor vývoj morálních hodnot u významných myslitelů své doby, jakými byli Aristoteles, Tomáš Akvinský, J. A. Komenský nabo C. S. Lewis, kteří se v mnohém shodují a doplňují. V určitém protikladu k těmto myslitelům stojí významní autoři jako J. Dewey, F. Nietzsche nebo M. Foucault o jejichž představě morálních hodnot pojednává druhá část teoretické části. Praktická část práce poukazuje na současnou situaci v etické výchově v České republice a v USA (Kalifornii). Výzkumná část práce zkoumá hodnotovou orientaci žáků základních škol z České republiky a jejich vrstevníků z USA (Kalifornie) s přihlédnutím k faktorům, které mohou hodnotovou orientaci žáků ovlivňovat. Hlavním výzkumným nástrojem je hodnotový dotazník. Výzkum se soustředí na oblast tradičních hodnot, které se předávají do současnosti od dob starověku, antiky a středověku, a dále na oblast hodnot, které jsou významné pro pozdější myslitele až k období postmodernismu.
Abstract v angličtině:
Abstrakt anglicky The theses is concerned with the development of moral values of selected thinkers and their followers with the focus on their conception of education to moral values. The author follows the development of moral values from the times of antiquity and its concept of justice, which is exposed in laws of that period. One of the most influent text that has its impact until now is biblical “Ten Commandments”. In the next part of the theses author focuses on the development of moral values with thinkers like Aristotle, Thomas Aquinas, J. A. Comenius or C. S. Lewis, who had many thoughts and ideas in common. In a different position to moral values stand other important thinkers like J. Dewey, F. Nietzsche or M. Foucault. The next part of the theses refers to contemporary situation in the ethical education in the Czech Republic and the USA (California). Research part of the theses explores the value orientation of the students from the Czech Republic and their peers from the USA (California) with consideration to other factors that can affect the value orientation of the students. The main tool of research is value questionnaire. The research is concerned with the field of traditional values that are passed on from the antient times up to the present day. Furthermore, it is concerned with the values important for later thinkers up to the time of postmodernism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josef Kabele 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josef Kabele 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josef Kabele 183 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloslava Blažková, CSc. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 153 kB