velikost textu

Právo stavby a jeho srovnání s rakouskou právní úpravou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo stavby a jeho srovnání s rakouskou právní úpravou
Název v angličtině:
Right of superficies and its comparison to Austrian law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Kolísková
Vedoucí:
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Id práce:
196847
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právo stavby, srovnání práva stavby, rakouské právo stavby
Klíčová slova v angličtině:
right of superficies, comparison of the right of superficies, Austrian right of superficies
Abstrakt:
Právo stavby a jeho srovnání s rakouskou právní úpravou Shrnutí Tématem předkládané práce je institut práva stavby zavedený do českého právního řádu zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a jeho srovnání s rakouskou právní úpravou práva stavby vymezenou v rakouském zákoně o právu stavby, č. 86/1912 v účinném znění. Práce si klade za cíl vymezit klíčové otázky institutu práva stavby dle české právní úpravy a srovnat jej s odpovídajícími ustanovení rakouského práva. Práce se rovněž zabývá nejasnými či problematickými ustanoveními české právní úpravy o právu stavby a předkládá jejich možný výklad vzhledem k širším souvislostem založených na komparaci s rakouskou právní úpravou. Obsaženy jsou i úvahy a návrhy na případné zlepšení některých ustanovení českého práva stavby. Vymezené otázky práva stavby jsou v jednotlivých kapitolách z důvodu přehlednosti vždy popsány zvlášť, nejprve z pohledu českého práva, dále dle rakouského práva a poté jsou souhrnně porovnány. V práci je tedy použita analyticko-syntetická a komparativní metodologie. Úvodem textu je zahrnut stručný historický výklad práva stavby a superficiální zásady na území České republiky. Následně je vymezena povaha a podstata práva stavby a jeho charakteristické rysy. Dále jsou v práci popsány způsoby vzniku práva stavby a blíže vymezen pozemek, kterým může být zatíženo právo stavby a stavba, která je součástí práva stavby. Obsahem je i kapitola o úplatě za právo stavby, která je zaměřena na stavební plat, jako nejčastější formu plnění za právo stavby. Vymezeny jsou i práva a povinnosti účastníků práva stavby, a to stavebníka a vlastníka pozemku a způsoby zániku práva stavby a důsledky spojené se zánikem práva stavby. V závěrečném shrnutí práce, kdy je hodnocena česká právní úpravy práva stavby s přihlédnutím k podobné a kontinuálně se vyvíjející právní úpravě práva stavby v Rakousku, jsou rovněž zavrhnuty úvahy de lege ferenda a obsaženy možné podněty a nápady na případné změny některých ustanovení českého práva stavby.
Abstract v angličtině:
The right of superficies and its comparison to Austrian law Abstract This thesis describes the right of superficies that was adopted into the Czech legal system by the Act Nr. 89/2012 Sb., Civil Code and compares it with the Austrian right of superficies adopted by Act Nr. 86/1912. The objective of the thesis is to describe the key attributes of the right of superficies according to Czech law and to compare it with the corresponding provisions of the Austrian law. The thesis also deals with provisions of the Czech right of superficies that may be unclear or problematic to interpret and offers the possible way in which these provisions could be interpreted by drawing upon the example of the Austrian right of superficies. The thesis also contains the evaluation of the Czech right of superficies and some ideas for improvement of some its provisions. The right of superficies is described according to Czech and Austrian law in each chapter separately to aid the comprehensibility of the thesis and each chapter also contains the comparison of the concrete attributes of the Czech and Austrian right of superficies, respectively. Analytic, synthetic and comparative methodologies are used in this thesis. The introduction contains a brief historic development of the right of superficies and of the principle superficies solo cedit within the territory of the Czech Republic. The following chapter defines the essence and nature of the right of superficies and its characteristic attributes. The thesis continues by describing the constitution of the right of superficies, the tract of land that could be encumbered with the right of superficies and the structure that is the component part of the right of superficies. The subsequent chapter deals with the consideration for the right of the superficies and its most common form – a superficies payment. The thesis also further defines rights and obligations of the parties, the builder and the owner of the tract of land. The description of the right of superficies and its consequences is also included. The last part of the thesis summaries the thesis and evaluates the Czech right of superficies by reflecting upon the similar law of superficies and its continual development in the Austrian law. Considerations regarding de lege ferenda are made, following which thoughts and ideas for the potential amendment of the Czech right of superficies are offered.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Kolísková 1.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Kolísková 147 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Kolísková 148 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Martina Franková, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 152 kB