velikost textu

Human lymphopoiesis and its examination via single-cell analysis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Human lymphopoiesis and its examination via single-cell analysis
Název v češtině:
Lidská lymfopoéza a její výzkum pomocí single-cell analýzy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. David Novák
Vedoucí:
doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Id práce:
196823
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
B-lymfocyt, lymfopoéza, průtoková cytometrie, FACS, hmotnostní cytometrie, shluková analýza, FlowSOM, PCA, t-SNE, Wanderlust
Klíčová slova v angličtině:
B-lymphocyte, lymphopoiesis, flow cytometry, FACS, mass cytometry, cluster analysis, FlowSOM, PCA, t-SNE, Wanderlust
Abstrakt:
Abstrakt Vývoj lidských B-lymfocytů je spletitým dějem. Samoobnovující se kmenový progeni- tor v primární lymfoidní tkáni je nejdříve předurčen k vývoji v lymfoidní linii. Vývoj B-buněčnou cestou pak zahrnuje somatické genové rekombinace, které vedou k expresi povrchového antigenního receptoru. Funkčnost B-buněčného receptoru a podrobení buňky testování na autoreaktivitu jsou podmínkami pro diferenciaci ve zralý B-lymfocyt. Děje v rámci tohoto vývoje jsou často zkoumány pomocí single-cell analýzy skrze průtokovou cy- tometrii, fluorescencí aktivované třídění buněk a hmotnostní cytometrii. Propojení těchto vysoce výkonných metod s moderními přístupy k analýze dat skýtá obrovský potenciál v nacházení vzácných buněčných populací a odchylných událostí v rámci krvetvorby. Klíčová slova: B-lymfocyt, lymfopoéza, průtoková cytometrie, FACS, hmotnostní cy- tometrie, shluková analýza, FlowSOM, PCA, t-SNE, Wanderlust. 1
Abstract v angličtině:
Abstract Development of human B-lymphocytes is a convoluted process. A self-renewing stem cell progenitor in a primary lymphoid tissue commits to the lymphoid lineage. Subsequent B-lineage commitment entails somatic gene recombination processes which lead to the eventual expression of a surface antigen receptor. Functionality of the B-cell receptor, as well as successful testing for autoreactivity by the cell, are preconditions for the differenti- ation of a mature B-lymphocyte. Processes within this development are often investigated using single-cell analysis via flow cytometry, fluorescence-activated cell sorting and mass cytometry. Coupling these high-throughput methods with modern approaches to data analysis carries enormous potential in revealing rare cell populations and aberrant events in haematopoiesis. Keywords: B-lymphocyte, lymphopoiesis, flow cytometry, FACS, mass cytometry, clus- ter analysis, FlowSOM, PCA, t-SNE, Wanderlust.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Novák 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Novák 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Novák 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karel Drbal, Ph.D. 636 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB