velikost textu

Hagioterapie a její přínos z pohledu žen, které absolvovaly ústavní léčbu závislosti na alkoholu v Psychiatrické nemocnici Bohnice a nyní abstinují

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hagioterapie a její přínos z pohledu žen, které absolvovaly ústavní léčbu závislosti na alkoholu v Psychiatrické nemocnici Bohnice a nyní abstinují
Název v angličtině:
Hagiotherapy and its benefits from the point of view of women who underwent alcohol addiction treatment in the Psychiatric Hospital Bohnice and are now abstaining
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Iveta Miklasová
Vedoucí:
MUDr. Mgr. Prokop Remeš
Oponent:
Mgr. Jaroslav Vacek
Id práce:
196818
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hagioterapie, alkohol, léčba závislosti, ženy, abstinence
Klíčová slova v angličtině:
hagiotherapy, alcohol, addiction treatment, women, abstinence
Abstrakt:
ABSTRAKT: Tématem mé práce je hagioterapie a její přínos z pohledu žen, které absolvovaly ústavní léčbu závislosti na alkoholu v PN Bohnice a nyní abstinují. Hagioterapie je psychoterapeutická metoda, jejíž název je odvozen z řeckých slov „therapeia“ – péče, léčba, a „hagios“ – svatý, čistý, posvátný. Hagioterapie je formou biblioterapie, která používá Písmo svaté jako zrcadlo. Na rozdíl od běžné terapie slovem v rámci užívaných psychologických prostředků si v sobě nese také silný expresivní kontext, který plyne jak z paralel užitých biblických příběhů, ale i z osobnosti terapeuta nakládajícího s těmito příběhy a vhodně využívajícího situační rituály. Cílem mé práce je zmapovat, jaký přínos může mít hagioterapie pro ženy závislé na alkoholu v procesu ústavní léčby, a zjistit, jestli hagioterapii reflektují jako přínosnou a efektivní i pro jejich život v abstinenci. V teoretické části mé práci nejprve čtenářům objasňuji některé základní pojmy související se vnikem závislosti a její léčbou. Dále se práce zabývá terapeutickými metodami v léčbě závislosti na alkoholu a v neposlední řadě pak hagioterapií, která vychází z existenciálních směrů, a která má v terapeutickém procesu léčby žen závislých na alkoholu v PN Bohnice své místo a uplatnění již čtvrt století. Praktická část popisuje proces samotného výzkumu. Jedná se o kvalitativní výzkum, založený na polostrukturovaných rozhovorech, výsledky jsou zpracovány metodou otevřeného kódování. Výše zmíněnou cestou byly získány tyto kategorie: 1.Hagioterapie versus jiné terapie v průběhu léčby; 2. Účinné faktory hagioterapie; 3. Přínos hagioterapie pro život v abstinenci. Rozhovory jsem zrealizovala v období říjen 2017 - květen 2018 s osmi ženami, které absolvovaly léčbu závislosti na alkoholu v Psychiatrické nemocnici Bohnice, a jejichž vyjádření názorů a pocitů považuji za relevantní. Všechny respondentky byly před rozhovory informovány o anonymitě a účelu dotazování. Výzkumná část potvrzuje, že hagioterapie je přínosnou metodou v celkovém procesu, který probíhá v rámci léčby závislosti, tedy jak v ústavní léčbě, tak následně i v běžném životě po léčbě. Je možné konstatovat, že tuto metodu lze považovat za nástroj, který prostřednictvím sdíleného biblického příběhu může pomoci strukturovat a verbalizovat nejen aktuální problém, ale také jeho kořeny a případná řešení, což může mít podpůrný účinek k motivaci pro život v abstinenci po ukončení léčby. KLÍČOVÁ SLOVA Hagioterapie, alkohol, léčba závislosti, ženy, abstinence
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The topic of my bachelor thesis is Hagiotherapy and its benefits regarded by women who underwent institutional alcohol addiction treatment in Psychiatric hospital Bohnice and who abstain now. Hagiotherapy is a psychotherapeutic method, its name comes from Greek “therapeia” – care, treatment and “hagios” – saint, pure, holy. Hagiotherapy is a form of bibliotherapy which uses Holy Scripture as a mirror. Unlike the speech-based therapy ordinarily used among psychological means it carries a strong expressive context consisting in parallels from chosen biblical stories and the therapy is also based on the therapist himself who uses those stories and appropriate situational rituals. The aim of my thesis is to find the possible benefits of hagiotherapy for alcohol addicted women during their institutional treatment and our aim is to determine whether the women consider the method beneficial and effective in relation to their life in abstinence. In the theoretical part we first clarify some basic terms connected with addiction and its treatment. Then we treat therapeutic methods in alcohol addiction treatment, including hagiotherapy, which makes part of the process of treating alcohol addicted women in Psychiatric hospital Bohnice for a quarter century. The practical part describes the research process. It is a qualitative study based on semi-structured interviews and the results are processed by the method of open coding. This way we obtained four categories: 1. Hagiotherapy vs. other therapies in the course of the treatment; 2. Effective factors of hagiotherapy; 3. The benefits of hagiotherapy for the life in abstinence. The interviews were performed in the period from October 2017 to May 2018 with eight women who underwent alcohol addiction treatment in Psychiatric hospital Bohnice and whose opinions and feelings we consider relevant. All respondents were prior to the interviews informed about anonymity and the purpose of the interviews. The research part confirms that hagiotherapy is an important part of the complex process during addiction treatment, that is to say in institutional treatment and the everyday life afterwards. It is possible to say that this method can be considered an instrument which, by the means of a shared biblical story, can help structure and verbalize not only a current problem, but also its roots and possible solutions. This can have a supportive impact on motivation for a life in abstinence after completing the treatment. KEYWORDS Hagiotherapy, alcohol, addiction treatment, women, abstinence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Iveta Miklasová 557 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Iveta Miklasová 51 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Iveta Miklasová 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Iveta Miklasová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Mgr. Prokop Remeš 367 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Vacek 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 748 kB