velikost textu

Mezipředmětové vztahy matematiky a geografie ve výuce na gymnáziu na úrovni realizovaného kurikula

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezipředmětové vztahy matematiky a geografie ve výuce na gymnáziu na úrovni realizovaného kurikula
Název v angličtině:
Interdisciplinary relations between mathematics and geography at grammar school: implemented curriculum
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Vandrovcová
Vedoucí:
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Lenka Havelková
Id práce:
196810
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Učitelství geografie pro střední školy — Učitelství matematiky (UNZM15)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezipředmětové vztahy, geografie, matematika, výuka, gymnázium
Klíčová slova v angličtině:
interdisciplinary relations, geography, mathematics, teaching, grammar school
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se věnuje mezipředmětovým vztahům matematiky a geografie ve výuce na gymnáziu na úrovni realizovaného kurikula. V teoretické části se zabývá jak koncepcemi vyučování, které v různé míře podporují propojování vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů, tak obecnými možnostmi pro realizování mezipředmětových vztahů matematiky, respektive geografie. Nechybí ani detailní představení konkrétních mezipředmětových vztahů matematiky a geografie a jsou identifikovány hlavní důvody, proč je rozvíjení vazeb mezi zmíněnými vyučovacími předměty důležité. Problematika realizace mezipředmětových vztahů ve výuce je následně mapována prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s vyučujícími matematiky. Jejich odpovědi poskytují pohled na úroveň realizovaného kurikula a odhalují příležitosti i omezení, se kterými se vyučující matematiky v rámci mezipředmětového propojování v praxi setkávají. Pozornost je zaměřena zejména na učitele s aprobací matematika a geografie, kteří se mohou vyjádřit konkrétně ke vztahu těchto dvou vyučovacích předmětů. V rámci zpracovávání diplomové práce bylo dále připraveno šest vyučovacích hodin zaměřených na aktivní využívání mezipředmětových vztahů matematiky a geografie. Autorka je poté na vybraných gymnáziích odučila, což umožnilo praktické posouzení možností a omezení takto koncipované výuky. Součástí diplomové práce je podrobné představení struktury a náplně navržených vyučovacích hodin včetně posouzení jejich reálného průběhu a vyhodnocení zpětné vazby od žáků i jejich vyučujících. klíčová slova: mezipředmětové vztahy, geografie, matematika, výuka, gymnázium
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the relations between mathematics and geography in teaching at grammar school at implemented curriculum level. In theoretical part it deals with conceptions of teaching which support connection of educational content of individual subjects as well as general possibilities for realization interdisciplinary relations of mathematics or geography. There are also concrete interdisciplinary relations between mathematics and geography presented and there are identified main reasons why the developing of connection berween the mentioned subjects is important. Problems of the realization interdisciplinary relations at teaching conducts a survey by halfstructured interview with mathematics teachers. Their answers provide the view of realized curriculum and they uncover opportunities and limitations the tachers of mathematics at level of interdisciplinary connection deals with in practice. There are mainly teachers with mathematics and geography qualification, who can give their opinion on relations of these two subjects. There were prepared six lessons in this diploma thesis focused on active use of interdisciplinary relations of mathematics and geography. Then the autor taught it at grammar school and it made practical review of possibilities and restrictions of such teaching. There is also the part of this diploma thesis where the detailed review of the structure and content of suggested lessons is and the appraisal of their course and evaluation of feedback by students and their teachers. keywords: interdisciplinary relations, geography, mathematics, teaching, grammar school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Vandrovcová 8.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Vandrovcová 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Vandrovcová 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. 287 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lenka Havelková 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 152 kB