velikost textu

Závislostní chování na internetu u dětí umístěných v dětském domově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Závislostní chování na internetu u dětí umístěných v dětském domově
Název v angličtině:
Addictive behavior on the internet among children placed in a children's home
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Kamila Cermanová
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Vacek
Oponent:
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Id práce:
196785
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Adiktologie (BADI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
závislostní chování, internet, hraní her, děti a dospívající, dětský domov, volnočasové aktivity
Klíčová slova v angličtině:
addictive behavior, internet, gaming addiction, children and teenagers, children's home, leisure activities
Abstrakt:
Abstrakt Východiska: Doposud nebyl v ČR proveden výzkum mezi dětmi z dětských domovů, který by mapoval jejich vztah k návykovým látkám a možné riziko vzniku závislosti na internetu, i když tyto děti jsou ohroženou skupinou, na kterou se zaměřuje spousta státních institucí a pomáhajících profesí. Cíl: Cílem bylo zjistit prevalenci závislostního chování na internetu u dětí v dětském domově, zmapovat, jaký časový charakter závislostního chování vykazují a které aplikace na internetu navštěvují nejčastěji. Získaná data byla srovnána se získanými daty z ESPAD 2015 a Národního výzkumu užívání návykových látek 2016. Získaná data byla využita k analýze, jak moc se děti, kterým byla nařízena ústavní výchova, liší v užívání návykových látek, internetu a dalších komunikačních technologií od dětí, které žijí v rodinném prostředí. Metodika: Získaná dotazníková data byla podrobena popisným statistickým metodám. Výsledky jednotlivých dotazníkových otázek byly číselně vyjádřeny, následně graficky prezentovány a okomentovány vzhledem k teoretickým východiskům. Jednotlivá data jsou určena jako východiska pro potvrzení, či vyvrácení stanovených výzkumných hypotéz a zodpovězení výzkumných otázek. Výzkum se zaměřuje na děti v dětských domovech, které odpovídaly na otázky v dotazníku, který byl vytvořen z otázek studie ESPAD zaměřených na užívání návykových látek, aktivit na internetu a zmapování volného času dětí. Výzkumným vzorkem bylo 216 osob bez závažnějšího mentálního postižení ve věku 11–22 let, umístěných napříč ČR v dětských domovech. Míra závislosti na internetu nebo míra jeho rizika byla vyhodnocena dle testu závislosti na internetu dle Šmahela. Výsledky: Vyhodnocením testu rizika vzniku závislosti na internetu dle Šmahela vyplývá, že téměř 6 % dětí z dětských domovů je ohroženo možným rizikem vzniku závislosti na internetu. 2 % dětí již mohou závislostí na internetu trpět. Celkem 59 % odpovídajících respondentů z dětských domovů ve věku 15–17 let uvedlo, že jsou na internetu denně, více času na internetu tráví hoši než dívky. Ke stejné situaci ESPAD uvádí, že 83 % dětí ve věku 15–16 let tráví denně nějaký čas na internetu. Hazardní hry někdy hrálo 13,25 % dětí z dětských domovů, v ESPAD se uvádí 9,1 %, děti z dětských domovů tedy hrály hazardní hry častěji než jejich vrstevníci. Hry na počítači hraje téměř denně nebo denně 19,51 % dívek a 23,81 % chlapců z dětských domovů. Ve studii ESPAD odpovědělo 27,6 % dětí, což je také několik procent méně pro děti z dětských domovů. Děti z dětských domovů nejčastěji navštěvují sociální sítě, stahují videa, hudbu a hrají počítačové hry, v čemž se neliší od ostatních dětí, které odpovídaly v dalších studiích. Závěr: Z výsledků vyplývá, že denně je na internetu méně dětí z dětských domovů než vrstevníků bez nařízené ústavní výchovy, počítačové hry také nehrají děti v ústavní péči v takové míře, jako jejich vrstevníci. Více dětí z dětských domovů se oproti vrstevníkům věnovalo hazardním hrám. Za výsledky nejspíš může strukturovaný čas v dětských domovech a často kontrolovaná nabídka volnočasových aktivit. Děti, i ty z dětských domovů, které jsou denně na internetu, jsou ovšem více ohroženy rizikem, že se do budoucna stanou závislými na internetu, než ty, které denně internet nevyužívají. Klíčová slova: závislost, závislostní chování na internetu, dětský domov, deprivace dětí
Abstract v angličtině:
Abstract Background: So far, no research has been conducted among children from children's homes in the Czech Republic, which would map their relationship to addictive substances and the potential risk of addiction to the internet, even though these children are a vulnerable group that is targeted by many state institutions and helping professions. Objective: The aim was to find out the prevalence of internet addiction in children in children's homes, to map out the temporal character of addictive behavior and the internet applications they visit the most. The data collected were compared with the data obtained from ESPAD 2015 and the National Substance Use Research 2016. The data were used to analyze how much children ordered to institutional care differ in substance use, the internet and other communication technologies, from children that live in a family environment. Methodology: The obtained questionnaire data were subjected to descriptive statistical methods. The results of the individual questionnaire questions were numerically expressed, then graphically presented and commented on in relation to the theoretical background. Individual data are intended as a basis for confirming or refuting the established research hypotheses and answering the research questions. The research focuses on children in children’s homes answering questions in a questionnaire that was created from the questions of the ESPAD study on substance use, online activities and children's leisure time mapping. The research sample was 216 children placed in children's homes across the Czech Republic, aged 11 to 22, without any serious mental disability. The degree of internet dependency or the level of its risk has been evaluated according to the Internet dependency test by Smahel. Results: Smahel's assessment of the internet addiction risk test suggests that 6 % of children in children’s homes are at risk of becoming dependent on the Internet. 2 % of children can already suffer from internet addiction. A total of 59% of respondents aged from 15 to 17 said they are online daily, more boys spend time on the internet than girls. To the same situation, ESPAD states that 83 % of 15 - 16 year olds spend some time on the internet daily. Gambling-style games were sometimes played by 13.25 % of children from children's homes, while in ESPAD, 9.1 %, children from children's homes played gambling-style games more often than their peers. 19.51% of girls and 23.81 % of children from children’s homes play computer games every other or every day. 27.6 % of children responded to the ESPAD study, which is also a few percent less for children in children’s homes. Most often, children from children's homes visit social networks, download videos, music, and play computer games, which is no different from other children who responded to other studies. Conclusion: The results show that children from children's homes are on the internet every day rather than peers without institutional care, while computer games are not played by children with institutional care to the same extent as their peers. More children from children's homes compared to peers were gambling. The results may be structured in children's homes and often controlled leisure activities. However, children, even those from children's homes, who are on the internet daily, are at a greater risk of becoming dependent on the internet in the future than those who do not use the internet every day. Keywords: addiction, addictive internet behavior, children's home, child deprivation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Kamila Cermanová 2.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Kamila Cermanová 201 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Kamila Cermanová 201 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Vacek 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 403 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc. 748 kB