velikost textu

Vliv MCT na vytrvalostní výkon

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv MCT na vytrvalostní výkon
Název v angličtině:
The effect of MCT on endurance performance
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Holá
Vedoucí:
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
Oponent:
Petr Brandejský
Id práce:
196778
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Nutriční terapeut (BNT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Triglyceridy o střední délce řetězce, Sportovní výživa, Vytrvalostní výkon, Suplementy, Energie, Metabolismus tuků
Klíčová slova v angličtině:
Medium-chain triglycerides, Sports nutrition, Endurance performance, Supplements, Energy, Fat metabolism
Abstrakt:
Abstrakt MCT tuky jsou triglyceridy, jejichž délka řetězce se pohybuje mezi 6 až 12 atomy uhlíku. V trávicím traktu se MCT tuky mění na mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem, jsou rychle vstřebávány a portálním žilním systémem transportovány přímo do jater, proto se do tukové tkáně neukládají. Kromě toho mohou tyto mastné kyseliny procházet mitochondriální membránou jater a svalů nezávisle na karnitinovém přenašeči, čímž se stávají velmi snadno dostupným zdrojem energie. Vytrvalostní sportovci si během výkonu snaží udržovat maximální zásoby glykogenu, proto by právě užívání těchto suplementů jako rychlého zdroje energie mělo vést ke zlepšení vytrvalostního výkonu. Cílem práce je poskytnout objektivnější pohled na převažující trendy a rozdílné závěry dílčích vědeckých studií a objasnit tak vliv MCT na sportovní vytrvalostní výkon. Práce je koncipována jako meta-analýza založená na shromažďování dat z již dříve publikovaných odborných studií zabývajících se MCT tuky v souvislosti se sportovním vytrvalostním výkonem. Pro vyhledávání těchto studií byla použita medicínská elektronická databáze PubMed a multioborová databáze EBSCO a Google Scholar. Meta-analýza neprokazuje jednoznačný vliv užívání MCT tuků na zlepšení vytrvalostního výkonu. Dvě provedené studie pozitivní vliv MCT tuků na vytrvalostní výkon prokázaly, avšak tyto výsledky nekorespondují s výsledky jiných studií. Převážná část výzkumů nezjistila pozitivní efekt podávání MCT tuků ve vytrvalostním sportu a vzhledem k množství studií, které již byly na toto téma provedeny, by se jako vhodnější jevilo zkoumat MCT tuky z pohledu pozitivního vlivu na zdraví. Klíčová slova: Triglyceridy o střední délce řetězce, Sportovní výživa, Vytrvalostní výkon, Suplementy, Energie, Metabolismus tuků
Abstract v angličtině:
Abstract MCT oils are triglycerides whose fatty acids have an aliphatic tail of 6–12 carbon atoms. Within the gastrointestinal tract, MCT are digested to their respective fatty acids (MCFAs) and rapidly absorbed and transported into the portal vein which then takes them straight to the liver, therefore MCTs are not stored in fat deposits in the body as much as LCTs. In addition, MCTs can pass through the mitochondrial membrane of the liver and muscle not depending on the carnitine transporter, what makes them a very readily available source of energy. Endurance athletes try to maximize their ability to mantain glycogen stores during exercise, so that using these supplements as a quick source of energy should lead to improved endurance performance. The aim of the work is to provide a more objective view of the prevailing trends and different conclusions of particular scientific studies and to clarify the impact of MCT on sport endurance performance. The work includes meta-analysis based on data collection method from previously published scientific studies following the use of MCTs in relation to sport endurance performance. Medical database PubMed and multidisciplinary databases EBSCO and Google Scholar were used to search for these studies. The meta-analysis does not show any specific effect of MCTs utilization on improving endurance performance. Two studies have shown positive effects of MCT on endurance performance, but these results do not match the results of other studies. Most of the studies did not find any positive effect of using MCTs in endurance sports, and considering the number of trials already carried out on this topic, it would be more beneficial to examine the use of MCTs in terms of positive health effects. Key words: Medium-chain triglycerides, Sports nutrition, Endurance performance, Supplements, Energy, Fat metabolism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Holá 603 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Holá 177 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Holá 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. 556 kB
Stáhnout Posudek oponenta Petr Brandejský 369 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc. 748 kB