velikost textu

Augustinova nauka o manželství ve spisu De bono coniugali

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Augustinova nauka o manželství ve spisu De bono coniugali
Název v angličtině:
Augustine’s doctrine on marriage in his treatise De bono coniugali
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Karolína Štauberová
Vedoucí:
David Vopřada, Dr.
Oponent:
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Id práce:
196766
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NBT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Augustin z Hippo, církevní otcové, 5. století, manželství, panenství, přirozenost, čistota, tělo
Klíčová slova v angličtině:
Augustine of Hippo, Church Fathers, 5th century, marriage, virginity, nature, chastity, body
Abstrakt:
Anotace Práce si klade za cíl analyzovat Augustinův spis De bono coniugali a zhodnotit jeho význam pro teologii manželství. Po představení pojetí instituce manželství v římské říši a ve spisech vybraných křesťanských autorů Východu i Západu v prvních čtyřech staletích a s přihlédnutím k rozvíjející se mnišské tradici se dále zabývá osobností a dílem Augustina z Hippo, zejména spisem De bono coniugali, a to nejen v kontextu reakce na dobové polemiky, ale především jako první formalizovanou a strukturovanou naukou církevního autora o manželství. Klíčová slova Augustin z Hippo, církevní otcové, 5. století, manželství, panenství, přirozenost, čistota, tělo
Abstract v angličtině:
Abstract The work is going to analyze Augustine’s treatise De bono coniugali and its importance for the theology of marriage. After presenting the concept of marriage as an institution in the Roman empire and in writings of selected authors of Christian East and West in the first four centuries and also considering the developing monastic tradition, it is further dealing with the personality and works of Augustine of Hippo, especially with his treatise De bono coniugali; not only in the context of a response to then controversies, but especially as a first formalized and structured science of a church father on marriage. Keywords Augustine of Hippo, Church Fathers, 5th century, marriage, virginity, nature, chastity, body
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Štauberová 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Štauberová 389 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Štauberová 386 kB
Stáhnout Posudek vedoucího David Vopřada, Dr. 699 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 195 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 215 kB