velikost textu

Faktory ovlivňující růstové trendy a stabilitu klimatického signálu u středoevropských jehličnanů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory ovlivňující růstové trendy a stabilitu klimatického signálu u středoevropských jehličnanů
Název v angličtině:
Factors affecting growth trends and climate signal stability in central European conifers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jiří Mašek
Vedoucí:
Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Oponent:
Miloš Rydval, Ph.D.
Id práce:
196763
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předložená diplomová práce se věnuje studiu růstových divergencí stromů, a to jak ve smyslu nestability klimatického signálu, tak vytváření subpopulací s rozdílnými růstovými trendy na jednom stanovišti (tzv. individuální růstová variabilita, IRV). Cílem práce bylo detekovat IRV a nestabilitu klimatického signálu a geografické faktory, které ji ovlivňují u porostů borovice lesní (Pinus sylvestris) z nízkých nadmořských výšek a u smrku ztepilého (Picea abies) z horní hranice lesa, tj. typických stanovišť dvou významných středoevropských jehličnanů. Za tímto účelem byly na dvou zájmových plochách v Kokořínsku a dvou v Krkonoších změřeny dendrometrické parametry všech stromů, pořízeny vývrty a každý strom byl polohově zaměřen. Nestabilita klimatického signálu byla zjišťována klouzavými korelacemi stanovištních chronologií s klimatem. Ke zjištění změny reakce na klima jednotlivých stromů byl použit párový t-test korelačních koeficientů ve dvou časových oknech. Pro odhalení růstových trendů v rámci porostu a rozdělení stromů do responder chronologií byla použita analýza hlavních komponent (PCA). Variabilita byla vysvětlována korelacemi z- skórů stromů s individuálními podmínkami (topografie, velikost stromu, kompetiční index). Výsledky ukazují, že reakce stromů na klima se v čase mění. U smrku dochází aktuálně ke snížení limitujícího vlivu letních teplot a objevuje se negativní reakce na sucho. Borovice prohloubily svůj negativní vztah k teplotám a vazba na sucho posílila. Celkově, se tyto změny projevily výrazněji na smrku ztepilém v Krkonoších. Individuální růstová variabilita je u smrku menší než u borovice. Důvodem může být větší věková různorodost na borových stanovištích a dopad kyselé depozice v Krkonoších, která zvýšila koherenci růstu smrků. IVR je kromě přirozené variability a nevysvětlené variability ovlivněna především velikostí stromu. Klíčová slova: růstové divergence, nestabilita klimatického signálu, borovice lesní, smrk ztepilý, analýza hlavních komponent
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the study of tree growth divergences, both in terms of climatic signal instability and the formation of subpopulations with different growth trends at one site (so-called individual growth variability, IGV). The aim of this work was to detect IGV and climatic instability and determine possible effects of geographical factors on divergence in forests of Scotch pine (Pinus sylvestris) from low altitudes and Norway spruce (Picea abies) from the high-elevation forest, that is typical habitats of two important Central European conifers. For this purpose, the dendrometric parameters of all trees were measured at two sites in Kokořínsko and two in the Krkonoše Mts. Climatic instability was detected by moving correlations of site chronologies with climate. A paired t-test of climate-growth responses of all trees was used to determine the change in response between two time windows. Principal Component Analysis (PCA) was used to reveal divergent growth trends within stand to develop responder chronologies. Variability was explained by correlations of z-scores of trees with individual conditions (topography, tree size, competition index). The results show that the reaction of trees to climate changes over time. In spruce, the limiting effect of summer temperatures has been recently reduced, and a new negative response to drought emerged. Pines deepened their negative relationship to temperatures and strengthened the response to drought. Overall, these changes were more pronounced in Norway spruce in the Giant Mountains. Individual growth variability is lesser in Norway spruce compared to Scotch pine. The reason may be a greater age diversity in pine habitats and the impact of acid deposition in the Giant Mountains, which has increased spruce growth coherence. In addition to the natural variability and unexplained variability, IGR is mainly influenced by the size of the tree. Key words: growth divergence, climatic signal instability, Scots pine, Norway spruce, principal component analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Mašek 7.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Mašek 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Mašek 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Václav Treml, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta Miloš Rydval, Ph.D. 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Jiří Mašek 94 kB