velikost textu

Význam symptomů konfliktu v blízkých vztazích hráčů v diagnostice závislosti na hraní online a offline her

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam symptomů konfliktu v blízkých vztazích hráčů v diagnostice závislosti na hraní online a offline her
Název v angličtině:
The significance of symptoms of the conflict in close relationships of players in the diagnostics of online and offline gaming addiction
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karel Kolitsch
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Vacek
Oponent:
Mgr. Petra Vondráčková, Ph.D.
Id práce:
196759
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Adiktologie (MADI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konflikt, závislost na hraní, diagnostika, blízký vztah, online hry, offline hry
Klíčová slova v angličtině:
conflict, gaming addiction, diagnostics, close relationship, online games, offline games
Abstrakt:
VÝCHODISKA: Hraní počítačových her je oblíbeným způsobem zábavy již od konce 20. vývojem počítačových her roste i věková hranice jejich uživatelů a v současnosti jsou mnozí z hráčů počítačových her ve středním věku. Navzdory rostoucímu množství provedených výzkumů zabývajících se problematikou hraní počítačový her, postrádá tento jev některých diagnostických nástrojích je konflikt hráče a blízké osoby hlavním a klíčovým kritériem. hráčů počítačových her. Dílčím cílem je porovnat projevy konfliktu v hráčů závislých nebo ohrožených závislostí a u hráčů nevykazujících závislost na počítačových hrách. získáváni pomocí výběrové metody sněhové koule a vybíráni pomocí účelového výběru na základě předem definovaných kritérií. Výzkumný soubor tvořilo 36 respondentů. Z hráčů počítačových her a 18 jejich blízkých osob. Všichni respondenti se zúčastnili vzorců a porovnávání. ch hráčů počítačových her byly popsány jednotlivými projevy konfliktu. Respondenti popsali několik projevů konfliktu, které byly rozděleny do dvou skupin dle míry závažnosti. Mezi projevy s menší mírou závažnosti byly zařazeny: výtky, výčitky, výhružky, hádky a rezignace. Respondenti popsali i závažnější projevy konfliktu jako: urážky, agresivní představy a ničení věcí. Z výsledků vyplývá, že rostoucím stupněm závislosti se zvyšuje četnost a míra závažnosti projevů konfliktu. Nejčastějším důvodem konfliktu bylo podle respondentů upřednostnění hraní her před časem blízkou osobou. Častým důvodem ke konfliktu byl i čas strávený ve hře. Významně mohou ovlivnit podobu konfliktu i strategie, které používají blízké osoby hráčů mem hraní počítačových her u svých partnerů nebo blízkých osob. ZÁVĚR: Výzkumná práce přinesla podrobný pohled do prožívaných konfliktů ve vztazích mezi hráčem počítačových her a jeho blízkou osobou a upozornila na nejednotný postoj i na počítačových hrách. Klíčová slova
Abstract v angličtině:
Abstract BACKGROUND: Playing computer games is a favourite way to have fun since the end of the 20th century. The age of users rises together with the development of games and many gamers are nowadays middle-aged. Despite the growing number of research dealing with the issue of playing computer games, this phenomenon lacks a comprehensive definition and method of diagnosis. In some diagnostic tools, the conflict between gamers and a close person is the main and key criterion. AIM: The main aim of the research is to describe the symptoms of conflict in the close relationships of computer games players. A partial goal is to compare conflicts in close relationships in addicted or threatened by addiction gamers and non-addicted gamers. METHODS: The concept of the research is based on a qualitative research methodology. Respondents were recruited using the snow ball selection method and selected by targeted selection based on predefined criteria. The research sample consisted of 36 respondents. 18 were computer games players and 18 were close persons. All respondents took part in a semi- structured interview. The obtained data was analyzed using the pattern capture and comparison method. RESULTS: Symptoms of conflict in the close relationships of computer game players have been described by individual manifestations of the conflicts. Respondents described several conflicts that were divided into two groups according to their severity. Less severe manifestations included: complaints reproach, threats, arguments and resignation. Respondents also described more serious manifestations of conflicts such as: insults, aggressive ideas, and destruction of things. The results show that with the increasing degree of dependence, the frequency and severity of conflicts are increasing. The most common reason for conflict was, according to respondents, the preference of playing games before the time spent with a close person. Time spent in the game was a frequent reason for the conflict. Even strategies used by the close persons to cope with the issue of playing computer games by their partners or close persons could significantly affect the form of the conflict. CONCLUSIN: This research thesis has provided a detailed insight into the ongoing conflicts in relationships between a computer game player and his close person, and highlighted the unequal attitude in diagnosing addiction to computer games. Key words: Conflict, gaming addiction, diagnostic, close relationship, online games, offline games
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karel Kolitsch 731 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karel Kolitsch 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karel Kolitsch 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Vacek 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Vondráčková, Ph.D. 806 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc. 748 kB