velikost textu

Copingové strategie osobních asistentek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Copingové strategie osobních asistentek
Název v angličtině:
Coping strategy in personal assistance
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Aneta Bučková
Vedoucí:
PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Id práce:
196745
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
copingové strategie, pomáhající profese, zátěž, psychohygiena, asistence
Klíčová slova v angličtině:
coping strategies, assistant professions, stress situation, psychohygiene, assistant
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce osobních asistentů patří mezi pomáhající profese s vysokou mírou stresu a při jeho dlouhodobém působení v nevhodných pracovních podmínkách se u asistentů může rozvinout syndrom vyhoření. V teoretické části práce vymezuji osobní asistenci, stres, copingové strategie, odolnost a syndrom vyhoření. Praktická část vychází z devíti rozhovorů s osobními asistenty zaměřených na stresory, copingové strategie a podmínky jejich práce v organizaci, kde jsou zaměstnáni. Zjistila jsem, že osobní asistenti považovali za nejvýznamnější zdroje stresu problémové chování dítěte, komunikaci s pedagogy a s rodiči. Osobní asistenti se ve své profesi potýkají s pocity bezmoci, s frustrací ze stagnace dítěte, z neúspěchu, s pocity viny za problémové chování dítěte. Ve své práci jsou v každodenním kontaktu s rodiči v psychické nepohodě a s pedagogy, kteří nebývají vždy vůči asistentům vstřícní. Mezi nástroje zvládání stresu osobních asistentů patří nejčastěji pocit užitečnosti a smyslu práce, sociální opora (informace a podpora rodiči dětí, podpora sociálními pracovníky služby a supervize), odreagování jinou aktivitou, zájmy, relaxace, optimismus, akceptace situace, nastavení hranic, seberozvoj. Organizaci považují asistenti ve své práci jako podpůrnou instituci, cení si možnosti supervize, školení a zájmu řešit jejich problémové situace. Ocenili by školení, která by více vyplývala z jejich vzdělávacích potřeb vycházejících z každodenní práce s dětmi. KLÍČOVÁ SLOVA osobní asistence, stres, copingové strategie, syndrom vyhoření, psychohygiena 4
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The work of the personal assistant is a helping profession that belongs to the profession with a risk of a high level of stres, especially in long-term exposure to inappropriate working condition that can, in the end, developed into the burnout syndrom. In the theoretical part i define personal assistance, stress, coping strategies, resistance and burnout syndrome. The practical part is based on nine interviews with personal assitants, focused on stressors, coping strategies and conditions of their work in the organization, where they are employed. I found out personal assistants considered as the most important sources of stress children problematic behavior, communication with teachers and parents. Personal assistants are struggling in their work with feelings of helplessness, frustration from the childs stagnation, with feelings of guilt for childs problem behavior. In their work they are dealing with parents in mental discomfort and with problematic communication with teachers. The most used coping strategies of personal assistants are sense of usefulness and meaning of work, social support (information and support from parents of children, support of social workers of organization and supervision), relaxation, optimism, acceptance of situation, setting of borders, self- development. The organization is in the opinion of personal assistance supporting, they are thankful for possibility of supervision, training and concern to solve their problems. They would be grateful if trainnig would be more relevant to their educational needs based on everyday work with children. KEY WORDS personal assitance, stress, coping strategies, burnout syndrome, psycho-hygiene 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Bučková 703 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Aneta Bučková 468 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Bučková 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Bučková 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB