velikost textu

Rozvod rodičů a péče o dítě (srovnání se situací v Anglii)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvod rodičů a péče o dítě (srovnání se situací v Anglii)
Název v angličtině:
The Czech and English legal framework of parent´s divorce and custody of a child (comparative study)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Barbora Rybníčková
Vedoucí:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
196742
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rozvod, péče o dítě, Anglie
Klíčová slova v angličtině:
divorce, custody of a child, England
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou a následnou analýzou české právní úpravy týkající se rozvodu rodičů a péče o dítě. Další předmět výzkumu této práce spočívá v rozboru zásadních rozdílů a naopak shodných prvků české a anglické právní úpravy rozvodu rodičů a péče o dítě. V úvodu práce jsou objasněny důvody pro volbu tématu, vymezena struktura práce a její cíle. První část diplomové práce se zabývá relevantní právní úpravou týkající se rozvodu rodičů a péče o dítě v České republice. První kapitola je věnována vymezení základních pojmů souvisejících s ústředním tématem této diplomové práce. Druhá kapitola je zaměřena na výčet a stručnou charakteristiku pramenů právní úpravy rozvodu rodičů a péče o dítě. Těžištěm této části diplomové práce je její třetí a čtvrtá kapitola. Třetí kapitola se věnuje rozboru rozvodu v platném právu ČR, včetně problematiky zákonných překážek rozvodu, tedy klauzule chránící zájem nezletilého dítěte a klauzule na ochranu bránícího se manžela. V rámci třetí kapitoly jsou zároveň připomenuty rozdíly mezi rozvodem se zjišťováním příčin rozvratu a rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu. Na tomto místě jsou také rozebrány základní prvky procesněprávní úpravy rozvodu. Čtvrtá kapitola se věnuje právní úpravě péče o dítě po rozvodu a specifikaci jednotlivých variant rozhodnutí týkající se péče o dítě, totiž péči jednoho z rodičů, střídavé péči, společné péči a zároveň dalším možnostem péče o dítě. V závěru čtvrté kapitoly jsou zmíněny procesněprávní aspekty péče o dítě. Druhá část této diplomové práce se zabývá právní úpravou rozvodu rodičů a péče o dítě v Anglii. Struktura kapitol této části práce odpovídá struktuře první části, byť s drobnými rozdíly. První a druhá kapitola se věnuje charakteristice základních pojmů a pramenům právní úpravy. Ve třetí kapitole je rozebrána platná právní úprava rozvodu, specifikace jednotlivých příčin rozvratu manželství a v neposlední řadě jsou zde shrnuty základní procesněprávní aspekty rozvodu. Navazující čtvrtá kapitola se věnuje péči o dítě po rozvodu, zejména právní úpravě týkající se blaha dítěte a okolnostem, na které soud bere zřetel v případě rozhodování o úpravě poměrů dítěte. V rámci této kapitoly je popsáno rozhodnutí soudu týkající se úpravy poměrů dítěte po rozvodu rodičů a je zmíněna jeho procesní úprava. Závěr této práce obsahuje shrnutí poznatků získaných během přípravy diplomové práce a odpovědi na otázky položené v úvodu této diplomové práce.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the issue of the divorce of parents and child custody where its objective is to analyze the legislation concerning the divorce of parents and related legal regulation of child custody in the Czech Republic. At the same time, another objective of the thesis is to point out the elementary differences and, on the contrary, find the same elements between legal regulation of the divorce and child custody in the Czech Republic and England. The introduction to this thesis explains the reasons for the choice of the subject of the thesis, defines the structure of the thesis and its objectives. The first section of the thesis deals with the legal regulation concerning the divorce of parents and child custody in the Czech Republic. The first chapter is devoted to the definition of relevant institutes related to the subject of the thesis. The second chapter is focused on the enumeration and brief description of the source of law related to the divorce and child custody. The centrepiece of this thesis is represented within the third and fourth chapter. The third chapter deals with the analysis of divorce in the Czech legislation in effect including the issue of the restriction on divorce, there are clauses which protect the interest of the minor child and those which protect the interest of the defending husband. Within the third chapter there are described the differences between two types of divorce, divorce identifying the causes of marriage breakdown and divorce without identifying the causes of marriage breakdown. The basic elements of divorce process are discussed there as well. The fourth chapter contains the legal regulation of child custody after divorce and the specification of child arrangements order, namely sole custody, shared custody, joint custody and other possibilities of child custody. At the end of the fourth chapter, there are mentioned procedural aspects of child custody. The second section of the thesis deals with the legal regulation concerning the divorce of parents and child custody in England. The structure of the chapters of this section corresponds to the structure of the first section, albeit with minor differences. The first and second chapters are concerned with the characteristics of relevant institutes and sources of law. The third chapter deals with the legislation in effect concerning the divorce, the specification of individual causes of marriage breakdown and last but not least, the basic procedural aspects of the divorce are summarized. The following fourth chapter involves child custody after divorce, especially the legislation concerning the welfare of child and circumstances that the court takes into account when deciding on child arrangements order. This chapter describes the child arrangements order after divorce and refers to its procedural aspects. The conclusion of this thesis includes brief summary of accepted conclusions and answers the questions raised in the introduction to the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Rybníčková 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Rybníčková 387 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Rybníčková 450 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 40 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 631 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 152 kB