velikost textu

Důkazní břemeno ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důkazní břemeno ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení
Název v angličtině:
The burden of proof in the disputes for unjust enrichment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michaela Ričková
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Pohl
Oponent:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Id práce:
196740
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bezdůvodné obohacení, dělení důkazního břemene, důkazní břemeno
Klíčová slova v angličtině:
unjust enrichment, distribution of the burden of proof, burden of proof
Abstrakt:
Důkazní břemeno ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá institutem důkazního břemena. Jejím cílem je objasnit dělení důkazního břemena mezi účastníky řízení ve sporech na vydání bezdůvodného obohacení. Práce je členěna na úvod, čtyři hlavní kapitoly, které jsou dále vnitřně členěny a závěr. V úvodu práce jsou rozebírány zejména důvody výběru tohoto tématu. První kapitola obsahuje obecné vymezení a výklad stěžejních pojmů a souvisejících institutů, jejichž základní znalost bude klíčová pro další části textu. Vysvětluje rozdíly mezi pojmy důkaz, protidůkaz a námitka. Následně rozebírá míru důkazu potřebnou pro prokázání určitých skutečností. Popisuje stav non liquet a rozebírá jednotlivé procesní povinnosti a břemena účastníků řízení. Druhá kapitola práce je věnována pojmu důkazního břemena, které se člení na objektivní a subjektivní důkazní břemeno. Subjektivní důkazní břemeno lze dále rozdělit na abstraktní a konkrétní důkazní břemeno. Kapitola pokračuje analýzou vybraných teorií dělení důkazního břemena, přičemž nevynechá ani negativní teorii důkazní. V dílčím závěru se přiklání k Rosenbergové teorii analýzy norem. Na základě této teorie pak formuluje model rozdělení důkazního břemena ve sporech na vydání bezdůvodného obohacení. Těžiště práce spočívá ve třetí, nejrozsáhlejší kapitole, zaměřené na aplikaci výše uvedených pravidel na modelové spory o vydání bezdůvodného obohacení. Po obecné charakteristice institutu bezdůvodného obohacení v dalších částech podrobně rozebírá jednotlivé skutkové podstaty. Teorie analýzy norem je aplikována na hmotně právní úpravu. Na modelových sporech práce demonstruje dělení důkazního břemena mezi strany sporu. Poslední, čtvrtá kapitola se věnuje záměru nového civilního řádu soudního. V této kapitole je pozornost zaměřena na výslovné zakotvení povinnosti poctivosti a zakotvení dělení důkazního břemene mezi strany sporu do připravované procesně právní úpravy. Závěr práce poukazuje na rozdílné nahlížení obohaceného a ochuzeného a problematiku nesení důkazního břemene ve sporech na vydání bezdůvodného obohacení. Zároveň posuzuje použitelnost práce do budoucna za účinnosti nové úpravy civilního procesu. Klíčová slova: bezdůvodné obohacení, dělení důkazního břemene, důkazní břemeno
Abstract v angličtině:
The burden of proof in the disputes for unjust enrichment Abstract This diploma thesis deals with the institute of the burden of proof. Its aim is to analyse the distribution of the burden of proof in disputes for unjust enrichment. The thesis consists of an introduction, four main chapters, which are further internally divided and the conclusion. The introduction is focused mainly on the reasons of author´s choice of the topic. The first chapter contains the general characteristics and interpretation of key concepts as well as related institutes, whose basic knowledge will be a key to other parts of the text. It explains the differences between the concepts of proof, counter-proof and objection. It then analyses the standard of proof needed to prove certain facts. It also describes the state of non liquet and analyses the individual procedural obligations and burdens of the parties. The subject of the second chapter of the thesis is the term of the burden of proof, which can be divided into the objective and subjective burden of proof. The subjective burden of proof can be further subdivided into the abstract and concrete burden of proof. The chapter goes on to analyse selected theories of distribution of the burden of proof, while not neglecting the negative theory of proof. In the partial conclusion, thesis inclines to the Rosenberg´s theory of norms analysis. Based on this theory, thesis formulates a model of distribution of the burden of proof in disputes for unjust enrichment. The focus of the thesis is on the third, the most extensive chapter, which contains of the application of above mentioned rules on model disputes for unjust enrichment. After the general characteristic of the unjust enrichment institute, constituent elements are discussed. Theory of norms analysis is applied to material legal regulation. In model disputes, thesis demonstrates the distribution of the burden of proof between the parties of the dispute. The last, fourth chapter deals with the intent of the new civil law order. In this chapter, attention is focused on explicitly setting the duty of honesty as well as the division of the burden of proof between the parties to the dispute into the forthcoming procedural legal regulation. The conclusion of the thesis points to the different views of the enriched and deprived and the issue of bearing the burden of proof in disputes for unjust enrichment. It also assesses the usefulness of work in the future for the effectiveness of the new civil procedure. Keywords: burden of proof, unjust enrichment, distribution of burden of proof 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Ričková 702 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Ričková 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Ričková 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Pohl 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 152 kB