velikost textu

Střídavá péče o dítě v legislativních podkladech a v reálných situacích rodin s předškolními dětmi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Střídavá péče o dítě v legislativních podkladech a v reálných situacích rodin s předškolními dětmi
Název v angličtině:
Shared child care in legislative documents and in real situations of families with preschool children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Korbová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Id práce:
196724
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rodina, krize rodiny, rozvod, manželství, legislativa, střídavá péče, názory rodičů
Klíčová slova v angličtině:
Family, family crisis, divorce, marriage, shared custody, legislation, parent views
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá střídavou péčí o dítě předškolního věku, jejím legislativním zakotvením a hlubším vhledem do reálných situací rodin v průběhu střídavé péče. Bakalářská práce je rozčleněna na dvě části: část teoretická a část praktická. Teoretická část popisuje rodinu, její funkce a potřeby rodiny v životě dítěte. Dále se zaměřuje na krizi v rodině, její rozpad a způsoby řešení výchovy dítěte po rozvodu. Závěr teoretické části je zaměřen na legislativní ukotvení střídavé péče v zákonech ČR. Praktická část představuje výzkum realizovaný ve třech rodinách, v časovém rozmezí jednoho měsíce, října 2019. Cílem výzkumu je zjistit, zda rodiče shledávají střídavou péči jako vhodné řešení vzniklé situace, zorientovat se v tom, jak střídavá péče ovlivnila dosavadní život matky a otce dítěte/dětí, na základě rozhovorů odkrýt možné přínosy a negativa střídavé péče, a zaznamenat možné změny v chování dítěte během probíhající střídavé péče. Hlavní výzkumnou metodou je kvalitativní výzkum, formou strukturovaného rozhovoru s každým rodičem zvlášť. KLÍČOVÁ SLOVA Rodina, krize rodiny, rozvod, manželství, legislativa, střídavá péče, názory rodičů
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Focus of this Bachelor Thesis is the shared custody of the preschool child, its legislative aspects and the deep insight into the actual situations of families that share custody over their children. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. Theoretical part describes family, its function and the need for family in children lives. Other topics covered are family crisis, family breakdown, ways of child raising after the divorce. The theoretical part is concluded with legislative aspects of shared custody in the law system of the Czech Republic. Practical Part includes the research conducted in three families in the course of one month - October 2019. Research objective is to learn if families find the shared custody to be the suitable solution of their situation, how it influenced life of the mother and father of the child and what are the positive and negative aspects of shared custody. The research also tries to find and tackle possible changes in child behaviour as a result of shared custody. The main research method is qualitative research in the form of a structured interview separately done with all of the involved parents. KEYWORDS Family, family crisis, divorce, marriage, shared custody, legislation, parent views
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Korbová 753 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Korbová 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Korbová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 318 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 155 kB