velikost textu

Porovnanie citlivosti Ramanovho spektroskopia kvapkovej nanášaných povlakov a povrchom zosilnené Ramanovho spektroskopie pri štúdiu biologicky významných molekúl

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnanie citlivosti Ramanovho spektroskopia kvapkovej nanášaných povlakov a povrchom zosilnené Ramanovho spektroskopie pri štúdiu biologicky významných molekúl
Název v češtině:
Porovnaní citlivosti Ramanovy spektroskopie kapkově nanášených povlaků a povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie při studiu biologicky významných molekul
Název v angličtině:
Comparison of sensitivity of drop coating deposition Raman spectroscopy and surface enhanced Raman spectroscopy for study of biologically important molecules
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Shirin Sayedová
Vedoucí:
RNDr. Eva Kočišová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Kateřina Hofbauerová, Ph.D.
Id práce:
196689
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Hlavní náplní této práce bylo porovnání citlivosti dvou metod Ramanovy spektroskopie a to metodu kapkově nanášených povlaků a povrchem zesílenou Ramanovu spektroskopii pro vybrané biologicky významné molekuly: kyselinu dipikolínovou, kyselinu acetylsalicylovou, methylenovou modř a riboflavin. Pro DCDR experimenty byly použité tři hydrofobní povrchy: komerční destička Tienta, leštěná destička z CaF2 a povrch s měděnými nanočásticemi s gradientem hydrofobicity. Pro SERS metodu byly použité dva komerční povrchy. Obě techniky jsou vhodné na měření vzorek o nízkých koncentracích a malých výchozích objemech roztoků. Metoda DCDR, na rozdíl od SERS metody, umožňovala pracovat s vyšším výkonem excitačního záření. SERS technika byla výrazně citlivější na výběr vhodného SERS aktivního povrchu. Spektra získané metodou SERS byly navíc ovlivněné způsobem adsorpce látky na povrch. Studiem povrchu s gradientem hydrofobicity jsme zjistili, že tento povrch má vliv na tvar vyschnutých kapek. Závislost na intenzitě Ramanova spektra nebyla v případě metylenové modři zjištěná. Pro obě metody jsme určili hraniční koncentrace roztoků zkoumaných molekul, které je ještě možné detegovat. Prokázali jsme, že SERS technika je výhodnější jen v případe metylenové modři.
Abstract v angličtině:
The main objective of this work was to compare the sensitivity of two Raman spectroscopy methods, namely the method of drop coating deposition Raman spectroscopy and surface-enhanced Raman spectroscopy for selected biologically significant molecules: dipicolinic acid, acetylsalicylic acid, methylene blue and riboflavin. For the DCDR experiments three hydrophobic surfaces were used: commercial substrate Tienta, polished CaF2 substrate and surface with copper nanoparticles with a gradient of hydrophobicity. Two commercial surfaces were used for the SERS method. Both techniques are suitable for sample measurement at low concentrations and with small initial volumes of solutions. The DCDR method, in contrast to the SERS method, allowed to work with higher excitation radiation power. The SERS technique was markedly more sensitive for a selection of suitable SERS active surface. The spectra obtained by the SERS method were influenced by the way of adsorption of the molecules to the surface. By studying the surface with a gradient of hydrophobicity, we have revealed an effect on the shape of dried drops. The dependence on Raman intensity was not found in the case of methylene blue. For both methods we determined the limit concentrations of solutions of measured molecules that can be detected. We have shown that the SERS technique is more advantageous only for methylene blue.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Shirin Sayedová 5.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Shirin Sayedová 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Shirin Sayedová 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Eva Kočišová, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Kateřina Hofbauerová, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Alice Valkárová, DrSc. 152 kB