velikost textu

Sauroleishmania: jejich vývoj v přenašeči a v hostiteli

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sauroleishmania: jejich vývoj v přenašeči a v hostiteli
Název v angličtině:
Sauroleishmania: development in the vectors and hosts
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lucie Tichá
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Oponent:
RNDr. Petr Kodym, CSc.
Id práce:
196685
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Parazitologie (NPARA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sauroleishmania, flebotomové, plazi, životní cyklus, infekce, xenodiagnostika
Klíčová slova v angličtině:
Sauroleishmania, sand flies, reptiles, life cycle, infection, xenodiagnosis
Abstrakt:
Abstrakt Leishmanie podrodu Sauroleishmania jsou parazity plazů, nejčastěji ještěrů, a nejsou patogenní pro člověka. Proto jsou opomíjenou skupinou a jejich životní cyklus nebyl dosud zcela objasněn. Přenášejí se zřejmě pozřením nakaženého přenašeče, za kterého jsou zpravidla považováni flebotomové rodu Sergentomyia (Diptera: Psychodidae). Sauroleishmanie jsou tradičně řazeny do skupiny Hypopylaria a k jejich vývoji by mělo docházet pouze v zadní části trávicího traktu flebotomů. Cílem této práce je především shrnout dosavadní známé poznatky o podrodu Sauroleishmania a objasnit některé otázky týkající se vývoje sauroleishmanií v přenašeči a hostiteli. První část experimentů se zabývala vývojem čtyř druhů sauroleishmanií ve vybraných druzích flebotomů rodů Sergentomyia a Phlebotomus. Schopnost nakazit některé flebotomy rodu Phlebotomus a vyvíjet v nich pozdní infekce byla prokázána u dvou druhů, Leishmania (S.) adleri a L. (S.) hoogstraali. Leishmania (S.) adleri se ve flebotomech Se. schwetzi, P. papatasi a P. sergenti vyvíjela hypopylárně, zatímco u P. argentipes, P. orientalis a P. duboscqi docházelo k anteriorní migraci leishmanií v trávicím traktu přenašeče (peripylární způsob vývoje). Tento způsob byl zaznamenán také při vývoji Leishmania (S.) hoogstraali v P. argentipes a P. orientalis. U obou dvou druhů sauroleishmanií navíc docházelo ke kolonizaci stomodeální valvy v P. argentipes a P. orientalis, což naznačuje možnost nákazy hostitele inokulativně při sání flebotomů. U dalších dvou studovaných druhů L. (S.) gymnodactyli a L. (S.) tarentolae nedocházelo k vývoji pozdních infekcí, promastigoti se nacházeli ve střevě flebotomů pouze den po infekci. Další část experimentů byla věnována vývoji sauroleishmanií v hostiteli. Gekoni druhu Paroedura picta byli nakaženi dvěma druhy sauroleishmanií L. (S.) adleri nebo L. (S.) hoogstraali. Způsob nákazy byl perorální a intraperitoneální. Gekoni byli vyšetřováni na přítomnost leishmanií v různých intervalech po infekci pomocí xenodiagnostiky a PCR. Nákaza nebyla prokázána u žádného z infikovaných jedinců. Gekoni Paroedura picta tedy zřejmě nejsou vhodnými hostiteli těchto dvou druhů sauroleishmanií. Klíčová slova: Sauroleishmania, flebotomové, plazi, životní cyklus, infekce, xenodiagnostika
Abstract v angličtině:
Abstract Leishmania of subgenus Sauroleishmania are parasites of reptiles, most often lizards, and are not pathogenic for humans. Therefore, they are neglected group of pathogens and their life cycle is not well-known. They are transmitted probably by ingestion of infected vector which is usually considered as sand flies of genus Sergentomyia (Diptera: Psychodidae). Sauroleishmania are traditionally denominated in Hypopylaria and it is expected that their development is limited to sand fly hindgut. The main aim of this work is to summarize the present knowledge about Sauroleishmania life cycle and to elucidate some aspects of their development in the vector and host. In the first part of thesis we studied development of four Sauroleishmania species in various sand flies of genera Sergentomyia and Phlebotomus. Late-stage infections of Leishmania (S.) adleri and L. (S.) hoogstraali were found in six and two sand fly species, respectively. Hypopylarian infections of Leishmania (S.) adleri were found in Se. schwetzi, P. papatasi and P. sergenti, while in P. argentipes, P. orientalis and P. duboscqi this Sauroleishmania migrated anteriorly in the midgut (peripylarian development). Similar type of development was observed also in P. argentipes and P. orientalis infected by Leishmania (S.) hoogstraali. Both L. (S.) adleri and L. (S.) hoogstraali colonized the stomodeal valve of P. argentipes and P. orientalis which suggest the possibility of inoculative transmission by sand fly bite. In other two species L. (S.) gymnodactyli and L. (S.) tarentolae late-stage infections were not observed, promastigotes were found in sand fly midgut on day 1 postinfection only. The second part of thesis was aimed at experimental infections of Sauroleishmania in geckos Paroedura picta. These geckos were infected by L. (S.) adleri or L. (S.) hoogstraali, either intraperitoneally or perorally. The presence of parasites was examined in different time intervals postinfection by xenodiagnosis and PCR. All geckos were found negative, therefore we suppose that Paroedura picta is not a suitable host for these two Sauroleishmania species. Key words: Sauroleishmania, sand flies, reptiles, life cycle, infection, xenodiagnosis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Tichá 3.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Tichá 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Tichá 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Volf, CSc. 406 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Kodym, CSc. 336 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. 216 kB