velikost textu

Identifikace problémů začínajícího učitele na střední škole jako východisko pro zpracování plánu adaptace.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Identifikace problémů začínajícího učitele na střední škole jako východisko pro zpracování plánu adaptace.
Název v angličtině:
Identifying the problems of a beginning teacher at the secondary school as a starting point for designing of the adaptation plan
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Tříska
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Svobodová
Oponent:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Id práce:
196681
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Adaptace, adaptační proces, plán adaptace, začínající učitel, kariérní systém, střední škola.
Klíčová slova v angličtině:
Adaptation, adaptation process, adaptation plan, beginning teacher, career systém, high school.
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce „Identifikace problémů začínajícího učitele na střední škole jako východisko pro zpracování plánu adaptace“ se soustředí na adaptaci začínajících středoškolských učitelů a jejich zapracování do nového kolektivu zaměstnanců školy. Cílem práce je identifikovat pracovně-právní a organizační problémy začínajícího učitele a přispět k jejich efektivnímu odstranění tak, aby se začínající učitel mohl soustředit na pedagogickou činnost. Teoretická část práce obsahuje rešerši odborné literatury a podrobně rozpracovává manažerské postupy pro adaptaci zaměstnanců se zacílením na pedagogické pracovníky ve školách. Na adaptační proces začínajících zaměstnanců je nahlíženo z formální i neformální roviny. Teoretická část dále obsahuje výtah ze současné legislativy týkající se péče o začínající učitele (platné v době odevzdání práce, tj. červen 2018) a dále rešerši výzkumů a doporučení odborníků, kteří se adaptací začínajících učitelů již zabývali. Praktická část obsahuje přípravu, provedení a závěry z výzkumného šetření, které se skládá ze dvou skupinových diskusí. Účastníci první skupinové diskuse byli začínající učitelé na různých školách v Praze, kteří pojmenovali problémy, se kterými se ve svém prvním zaměstnání setkali. Účastníci druhé skupinové diskuse byli zaměstnanci jedné konkrétní střední školy v Praze (zkušení i nezkušení učitelé), kteří na tyto problémy reagovali a připravili náměty na účinnou pracovní (organizační) adaptaci začínajícího učitele v této konkrétní škole, které jsou však plně aplikovatelné i na dalších středních školách.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis called „Identifying the problems of a beginning teacher at the secondary school as a starting point for designing of the adaptation plan“ focuses on the adaptation of the beginning secondary school teachers and their adaptation into the new team of school staff. The aim of the work is to identify the work-legal and organizational problems of the beginning teacher and to contribute to an effective elimination of the problems. Then the beginning teacher can concentrate on his pedagogical activities. The theoretical part of the thesis contains a research of professional literature and elaborates in detail managerial procedures for adaptation of employees with focus on teachers in schools. The adaptive process of beginning staff is viewed from both formal and informal levels. The theoretical part also contains an extract from the current legislation on the care of beginning school teachers (valid at the time of handing over the work) as well as a research of the experts' recommendations and recommendations, which have already been dealt with by the adaptation of the beginning teachers. The practical part includes the preparation, implementation and conclusions of the research survey, which consists of two group discussions. The participants in the first group discussion were beginning teachers at various schools in Prague who named the problems they had encountered in their first job. The participants of the second group discussion were employees of one particular high school in Prague (experienced and inexperienced teachers) who responded to these problems and prepared suggestions for effective (organizational) adaptation of the beginning teacher in this particular school, but which are also fully applicable to other high and secondary schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Tříska 4.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Tříska 11.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Tříska 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Tříska 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Svobodová 551 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jindřich Kitzberger 359 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 152 kB