velikost textu

Transdiferenciace somatických buněk do hepatocytů a klinicky relevatní editace genu Tight junction protein 2

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Transdiferenciace somatických buněk do hepatocytů a klinicky relevatní editace genu Tight junction protein 2
Název v angličtině:
Transdifferentiation of somatic cells into hepatocytes and clinical relevant edition of the Tight junction protein 2 gene
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Fryntová
Vedoucí:
Mgr. Lucie Tůmová
Oponent:
RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Konzultant:
Ing. Lucie Láníková, Ph.D.
Id práce:
196636
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Konverze somatických buněk, Hnf4α, Foxa1, indukované hepatocyty, mutace Tjp2, intrahepatální cholestáza, CRISPR/Cas9
Klíčová slova v angličtině:
Conversion of somatic cells, Hnf4α, Foxa1, induced hepatocytes, mutation in Tjp2, intraheptic cholestasis, CRISPR/Cas9
Abstrakt:
Abstrakt Transdiferenciace v buňce indukuje strukturní přestavby chromatinu a epigenetické změny, které ovlivňují spektrum genové exprese a způsobují celkovou remodelaci buňky. Během transdiferenciace dochází k přímé konverzi určité zralé linie somatických buněk na zralou buněčnou linii jiného typu, napříč jednotlivými zárodečnými vrstvami. Diplomová práce byla zaměřena na transdiferenciaci mezenchymálních buněk - myších embryonálních fibroblastů na endodermální buňky - hepatocyty in vitro s použitím kombinace transkripčních faktorů Hnf4α a Foxa1. Mapování přeměny fibroblastů bylo zahájeno bezprostředně po vyvolání konverze a definitivní vznik tkáňové kultury indukovaných hepatocytů byl potvrzen morfologickými a funkčními testy. Myší indukované hepatocyty nasledně sloužily pro modelaci lidského jaterního onemocnění, ilustrujícího anamnézu pacienta z Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, u kterého nebyla možná imunohistochemická detekce proteinu z jater. Pro genetickou editaci indukovaných hepatocytů byla použita technologie CRIPSR/Cas9, při které byl nukleázou Cas9 a navigující gRNA (guide RNA) vytvořen dvouvláknový zlom v genu Tight junction proteinu 2, a následnou syntézou komplementárního řetězce podle DNA templátu byla vyvolána bodová mutace, měnící triplet aminokyseliny v cílovém proteinu. Diplomová práce je součástí rozsáhlejšího projektu, jehož myšlenkou je, díky transdiferenciacím, snížit četnost biopsií a ostatních bolestivých zákroků pro získání těžko dostupných lidských tkání a současně umožnit simulaci klinicky relevantních onemocnění, které tak usnadní jejich studium a vývoj vhodných terapeutických metod. Klíčová slova: Konverze somatických buněk, Hnf4α, Foxa1, indukované hepatocyty, mutace Tjp2, intrahepatální cholestáza, CRISPR/Cas9
Abstract v angličtině:
Abstract Transdifferentiation induces chromatin reconstructions and epigenetic changes that affect gene expression spectum and cause cell remodeling in general. Direct conversion of mature somatic cell line into another mature cell type occures during the transdifferentiation thereby differences betweeen individual germ layers are eliminated. The aim of the master thesis is transdifferentation of mesenchymal cells - mouse embryonic fibroblast into endodermal cells - hepatocytes in vitro, using combination of transcripion factors Hnf4α and Foxa1. Detection of fibroblasts transformation has been initiated immediately after retroviral transduction and final generation of induced hepatocyte culture was confirmed by morphological and function analysis. The population of mouse induced hepatocytes served as a possible model for human liver disease in case of a pacient whose liver proteins could not be detected immunohistochemically. Genome editing of induced hepatocytes was realized by CRISPR/Cas9 technology which is based on cooperation of guideRNA and Cas9 nuclease followed in addition to generation of DNA-specific double strand breaks. These specific breaks in the Tight junction protein 2 gene were repaired via homologous recombination that induced a missense mutation with amino acid changes in the target protein. This master thesis is a part of bigger project which has a goal to reduce the amount of biopsies and another painful surgical interventions by utilization of transdifferentiation and also facilitate to develop approprite therapeutic methods via genome editing and modeling of clinical relevant diseases. Key words: Conversion of somatic cells, Hnf4α, Foxa1, induced hepatocytes, mutation in Tjp2, intrahepatic cholestasis, CRISPR/Cas9
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Fryntová 3.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Fryntová 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Fryntová 171 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Tůmová 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB