text size

The role of galectins in cancer cell invasiveness

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
The role of galectins in cancer cell invasiveness
Title (in czech):
Úloha galektinů v invazivitě nádorových buněk
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Michaela Remišová
Supervisor:
doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Marek Kovář, PhD.
Thesis Id:
196600
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Cell Biology (31-151)
Study programm:
Special Chemical and Biological Programmes (B3912)
Study branch:
Molecular Biology and Biochemistry of Organisms (BMOBIBO)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
04/06/2018
Defence result:
Very good
Language:
English
Keywords (in czech):
galektiny, galektin-1, galektin-3, invazivita, nádorová onemocnění, metastázy
Keywords:
galectins, galectin-1, galectin-3, invasiveness, cancer, metastasis
Abstract (in czech):
Abstrakt Galektiny jsou skupinou proteinů vázajících β-galaktozidázu, které mají mnoho funkcí ve všech druzích savčích buněk. V uplynulých letech se ukázalo, že galektiny, jmenovitě galektin-1 a galektin-3, mají důležitou roli v procesech nádorové progrese, včetně invazivity nádorových buněk, procesu nezbytného pro tvorbu metastáz. Jak extracelulární, tak intracelulární formy galektinů modifikují proces invazivity různými způsoby, a to interakcí s různými komponentami buňky nebo buněčných signalizačních drah. Cílem této bakalářské práce je shrnout mechanismy, kterými galektiny zvyšují invazivitu nádorových buněk. Klíčová slova: galektiny, galektin-1, galektin-3, invazivita, nádorová onemocnění, metastázy
Abstract:
Abstract Galectins are family of β-galactosidase binding proteins that serve many functions in all kind of mammalian cells. In the past years galectins, namely galectin-1 and galectin-3, have been revealed to play a major role in various cancer processes including cancer cell invasiveness, a process indispensable for the formation of metastasis. Both extracellular and intracellular forms of galectins modify the process of invasiveness in various ways, through interacting with different components of the cell or of the cell signalling pathways. The aim of this bachelor’s thesis is to summarize mechanisms by which galectins promote cancer cell invasiveness. Keywords: galectins, galectin-1, galectin-3, invasiveness, cancer, metastasis
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Michaela Remišová 1.54 MB
Download Abstract in czech Bc. Michaela Remišová 115 kB
Download Abstract in english Bc. Michaela Remišová 109 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. 350 kB
Download Opponent's review RNDr. Marek Kovář, PhD. 332 kB
Download Defence's report doc. RNDr. František Půta, CSc. 152 kB