velikost textu

The role of galectins in cancer cell invasiveness

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The role of galectins in cancer cell invasiveness
Název v češtině:
Úloha galektinů v invazivitě nádorových buněk
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Remišová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Marek Kovář, PhD.
Id práce:
196600
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
galektiny, galektin-1, galektin-3, invazivita, nádorová onemocnění, metastázy
Klíčová slova v angličtině:
galectins, galectin-1, galectin-3, invasiveness, cancer, metastasis
Abstrakt:
Abstrakt Galektiny jsou skupinou proteinů vázajících β-galaktozidázu, které mají mnoho funkcí ve všech druzích savčích buněk. V uplynulých letech se ukázalo, že galektiny, jmenovitě galektin-1 a galektin-3, mají důležitou roli v procesech nádorové progrese, včetně invazivity nádorových buněk, procesu nezbytného pro tvorbu metastáz. Jak extracelulární, tak intracelulární formy galektinů modifikují proces invazivity různými způsoby, a to interakcí s různými komponentami buňky nebo buněčných signalizačních drah. Cílem této bakalářské práce je shrnout mechanismy, kterými galektiny zvyšují invazivitu nádorových buněk. Klíčová slova: galektiny, galektin-1, galektin-3, invazivita, nádorová onemocnění, metastázy
Abstract v angličtině:
Abstract Galectins are family of β-galactosidase binding proteins that serve many functions in all kind of mammalian cells. In the past years galectins, namely galectin-1 and galectin-3, have been revealed to play a major role in various cancer processes including cancer cell invasiveness, a process indispensable for the formation of metastasis. Both extracellular and intracellular forms of galectins modify the process of invasiveness in various ways, through interacting with different components of the cell or of the cell signalling pathways. The aim of this bachelor’s thesis is to summarize mechanisms by which galectins promote cancer cell invasiveness. Keywords: galectins, galectin-1, galectin-3, invasiveness, cancer, metastasis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Remišová 1.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Remišová 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Remišová 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marek Kovář, PhD. 332 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. František Půta, CSc. 152 kB