velikost textu

Trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému vlastníctvu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému vlastníctvu
Název v češtině:
Trestněprávní aspekty porušení práv k duševnímu vlastnictví
Název v angličtině:
Criminal aspects of infringement of Intellectual Property Rights
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Romana Tkáčová
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
196590
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Zhrnutie Trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému vlastníctvu Duševné vlastníctvo priamo súvisí s rozvojom spoločnosti a hospodárstva. Vyššia úroveň právnej ochrany zabezpečená štátom má vplyv na tvorbu predmetov duševného vlastníctva, pretože tvorcovia sú motivovaní tvoriť v takom právnom prostredí, ktoré im súčasne poskytuje adekvátne prostriedky na ochranu svojich práv. Táto práca sa tak zaoberá analýzou prostriedkov ochrany práv k duševnému vlastníctvu, a to s cieľom zistiť úroveň ochrany týchto práv v Českej republike. Autor navzájom porovnáva civilné, správnoprávne a trestnoprávne prostriedky ochrany autorského práva, práv s ním súvisiacich a priemyselných práv a upozorňuje na ich výhody a nevýhody, medzery a nezhody v právnej úprave a na vhodných miestach vkladá návrhy de lege ferenda. Práca sa zaoberá nielen fyzickými osobami, ale i osobami právnickými, ktoré sú tiež spôsobilé na zásah do chránených práv. Práca sa zameriava na trestnoprávne aspekty porušenia práv k duševnému vlastníctvu a táto problematika tak tvorí najväčšiu časť práce. Vzhľadom na to, že je trestné právo najprísnejším prostriedkom v rukách štátu, autor skúma jeho úlohu v oblasti ochrany práv k duševnému vlastníctvu. Práca sa podrobne venuje štyrom trestným činom proti priemyselným právam a proti autorskému právu, ktoré sú obsiahnuté v šiestej hlave, štvrtom diele Trestného zákonníka. Autor posudzuje význam trestného práva v tejto oblasti i za pomoci analýzy trestnoprávnych prostriedkov ochrany práv k duševnému vlastníctvu podľa práva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Práca tiež obsahuje návrhy, ako by sa tieto právne úpravy, ktoré sú súčasťou rozdielnych právnych systémov, mohli navzájom inšpirovať. Na základe podrobnej komparácie autor dospieva k záveru, že český právny systém upravuje jednotlivé prostriedky ochrany práv k duševnému vlastníctvu dostačujúco. V prípade trestnoprávnych prostriedkov je rozsah úpravy ochrany dokonca širší než v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. I napriek adekvátnej právnej úprave však účinná ochrana práv v skutočnosti nie je zabezpečená dostatočne, a to z dôvodu zlyhávania štátu v odhaľovaní a stíhaní tejto protiprávnej činnosti. Autor pri spracovaní využíval najmä odbornú literatúru, doterajšiu českú a zahraničnú judikatúru a dostupné štatistiky, aby poukázal na to, ako fungujú jednotlivé prostriedky ochrany v praxi. Vzhľadom na pomerne obsiahlu problematiku autor vypracoval prehľadné tabuľky, do ktorých usporiadal jednotlivé prostriedky ochrany. Tieto tvoria prílohy práce.
Abstract v angličtině:
Summary Criminal aspects of infringement of Intellectual Property Rights Intellectual property directly relates to the development of society and economy. Higher level of legal protection provided by the State affects the creation of intellectual property objects, since creators are motivated to create in legal environment which provides them with adequate means of rights protection. This thesis lays down an analysis of the means of the Intellectual Property Rights protection in order to determine their level of the protection in the Czech Republic. The author compares civil, administrative and criminal means of protection of copyright and related rights, and industrial rights, and draws attention to their advantages and disadvantages, to gaps and inconsistencies in law, and in appropriate places inserts suggestions de lege ferenda. The thesis addresses not only individuals but also with legal entities, which are also able to infringe protected rights. The thesis concentrates on criminal aspects of Intellectual Property Rights infringement and this issue is therefore the major part of the thesis. Since the criminal law is the most stringent means in the hands of the state, the author explores its role in protecting Intellectual Property Rights. The thesis addresses in detail four crimes against industrial rights and against copyright which are contained in Chapter Six, Volume Four of the Criminal Code. The author assesses the role of the criminal law in this area also by comparing the criminal law means of Intellectual Property Rights protection under the law of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The thesis also includes suggestions as to how these laws, which are parts of different legal systems, could inspire each other. On the basis of a detailed comparison, the author concludes that the Czech legal system sufficiently regulates the means of Intellectual Property Rights protection. In the case of criminal means, the scope of the regulation of the protection is even wider than in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Despite the sufficient regulation, the effective protection of Intellectual Property Rights is not really ensured due to failure of the state to detect and prosecute such unlawful activity. The author used expert literature, Czech and foreign case law and available statistics to show how various means of protection work in practice. In view of the relatively extensive problem, the author has drawn up tables in which she organised the various means of protection. These form annexes to this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Romana Tkáčová 1.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Romana Tkáčová 252 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Romana Tkáčová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Romana Tkáčová 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 352 kB