velikost textu

Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku a Podkarpatskej Rusi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku a Podkarpatskej Rusi
Název v češtině:
Církevní dávky a jejich právní život na Slovensku a Podkarpatské Rusi
Název v angličtině:
Church Subsidies and Their Legal Development in Slovakia and Subcarpathian Ruthenia
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Adam Csukás
Oponent:
doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.
Id práce:
196578
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
cirkevné právo, konfesné právo, právne dejiny cirkví, Uhorsko, Československo, Slovensko, Podkarpatská Rus, 19. storočie, 20. storočie, cirkevné dávky, ložné, koblina, rokovina, financovanie cirkví
Klíčová slova v angličtině:
church law, religion law, legal history of churches, Hungarian Kingdom, Czechoslovakia, Slovakia, Subcarpathian Ruthenia, 19th century, 20th century, church subsidies, lecticale, koblyna, rokovyna, financing of churches
Abstrakt:
Cirkevné dávky a ich právny život na Slovensku a Podkarpatskej Rusi Predkladaná rigorózna práca si kladie za cieľ postihnúť právny vývoj naturálnych cirkevných dávok, ktorými boli oddávna povinní slovenskí a podkarpatoruskí farníci voči svojim duchovným. Práca sa sústredí predovšetkým na obdobie od konca 19. storočia do roku 1949. Ložné bolo tradičným inštitútom uhorského obyčajového práva a ako také bolo po vzniku Československej republiky v roku 1918 recipované do československého právneho poriadku. Skúmaný právny inštitút sa kontinuálne adaptoval požiadavkám súdobej právnej praxe, až bol v roku 1949 zrušený komunistickým režimom. Ložné bolo typickým prostriedkom samofinancovania katolíckej cirkvi a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Nakoľko je súčasné povedomie o ložnom značne obmedzené, autor sa rozhodol odkrývať jednotlivé vrstvy skúmaného právneho inštitútu jednu po druhej, postupujúc od základných informácií po najkomplikovanejšie problémy právnej praxe. Prvá kapitola predkladanej práce je preto venovaná zmienkam o ložnom v početných uhorských cirkevnoprávnych učebniciach. Výklad sa následne presúva do 80. rokov 19. storočia, kedy sa ložnému v dôsledku sporov o jeho právnu povahu dostáva značná pozornosť uhorskej právnickej verejnosti. V ďalšej časti sa autor zaoberá etymológiou slova ložné v latinčine, maďarčine, slovenčine a nemčine. Autor popisuje administratívnu a súdnu prax ložného v Uhorsku, avšak samotným jadrom publikácie je analýza vývoja lektikálneho práva v Československej republike po roku 1918, založená na rozsiahlom pramennom výskume. V poslednej kapitole autor popisuje päť príkladov z dobovej praxe, ktorými ilustruje typické problémy vyvstávajúce pri vyrubovaní a vymáhaní cirkevných dávok v období prvej Československej republiky. Autor záverom vyjadruje názor, že zmena financovania náboženských spoločenstiev môže byť učinená len v úzkej spolupráci a so súhlasom dotknutých náboženských spoločenstiev. Kľúčové slová: cirkevné právo, konfesné právo, právne dejiny cirkví, Uhorsko, Československo, Slovensko, Podkarpatská Rus, 19. storočie, 20. storočie, cirkevné dávky, ložné, koblina, rokovina, financovanie cirkví
Abstract v angličtině:
Church Subsidies and Their Legal Development in Slovakia and Subcarpathian Ruthenia The thesis aims to describe the historical background and legal development of natural church subsidies paid by the members of a parish to their priests in the area of Slovakia and Subcarpathian Ruthenia, with special regard to the late 19th and 20th centuries, up to 1949. Lecticale was a traditional institution of Hungarian customary law, implemented into Czechoslovak law following the declaration of the Czechoslovak Republic in 1918. This legal institution was continuously adapted to the needs of actual legal practice until it was abolished by the communist regime in 1949, a year after the communist coup d’état of February 1948. It was typically adhered to by the Catholic Church and Evangelical Lutheran Church. As the contemporary awareness of lecticale is limited, the author decided to reveal the elements of the researched legal institution one by one, proceeding from very basic information to the most complicated problems of legal practice. Therefore, the beginning of the thesis deals with references to lecticale in numerous Hungarian church law textbooks. The treatise then moves to the 1880s, when the greatest controversies arose regarding the issue. The next part of the thesis deals with the etymology of the word lecticale in Latin, Hungarian, Slovak and German. Following on, the author describes the most important legal aspects of lecticale in the Hungarian legal practice. The core of the thesis then follows, as the author moves on to the legal practice of lecticale in the Czechoslovak Republic after 1918. The author ends the final chapter by presenting five cases, which he employs to demonstrate the most significant problems linked to lecticale regarding its daily legal practice during the first Czechoslovak Republic (1918–1938). In the concluding chapter, the author expresses the need for reform of the system of financing of religious communities to be conducted in close collaboration and with the consent of the affected religious communities in question. Keywords: church law, religion law, legal history of churches, Hungarian Kingdom, Czechoslovakia, Slovakia, Subcarpathian Ruthenia, 19th century, 20th century, church subsidies, lecticale, koblyna, rokovyna, financing of churches
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adam Csukás 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adam Csukás 135 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adam Csukás 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 179 kB