velikost textu

Leniency program v českém, evropském a světovém soutěžním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Leniency program v českém, evropském a světovém soutěžním právu
Název v angličtině:
Leniency Program in Czech, European and World Competition Law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Jan Metelka
Vedoucí:
JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
196552
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
8. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Evropská komise, hospodářské soutěž, kartel, leniency program a Účad pro ochranu hospodářské soutěže
Klíčová slova v angličtině:
cartel, competition, European Commission, leniency program and Office for the Protection of Competition
Abstrakt:
Tato rigorózní práce si klade za cíl popsat vývoj leniency programu jakožto klíčového nástroje pro odhalování národních i mezinárodních kartelů. Začíná obecným popisem soutěžního práva a oblasti kartelové spolupráce, aby plynule přešla ke smyslu leniency programu. Ten je pro úplnost řešen také z neprávního úhlu pohledu - prostřednictvím teorie her a vězňova dilematu, neboť tyto fenomény se leniency programu překvapivě podobají. Poprvé je zde nastíněna otázka deterrence gapu, tedy jakéhosi indikátoru motivace účastníků kartelu tento kartel zradit a odhalit jeho existenci příslušným úřadům. Kartely jsou pro ilustraci popsány i formou tabulek, aby bylo zjevné o kolik (odhalených) provinění ročně se jedná, v jaké výši se pohybují uložené pokuty a kolik procent z obratu dotčených společností tyto pokuty obvykle tvoří. Blíže jsou popsány leniency programy různých států, s důrazem na rozdíly v jejich vyspělosti a efektivitě, přičemž některé jsou popsány i historicky, s popisem vývoje a zvyšování míry použitelnosti daného leniency programu. Speciální pozornost je věnována samozřejmě právní úpravě České republiky, nicméně rozebírány jsou pro srovnání i některé ostatní evropské jurisdikce, protože ačkoliv se jedná také o státy Evropské unie, tak leniency program často reflektuje národní specifika. Vzhledem k tomu, že dle názoru autora se může zajímavý (a z pohledu zvýšení efektivity daného leniency programu) významný prvek objevit i v jiném systému než evropském, byly do této práce pro úplnost zařazeny také neevropské programy, a to zejména asijské (kde dochází k výraznému ekonomickému růstu), africké (pro ukázku toho, že navzdory prvotnímu dojmu nemusí být nijak pozadu oproti evropské úpravě - alespoň v teoretické rovině) a zejména americké. Úprava leniency v USA je pokročilá, a jak je v této práci několikrát zmiňováno, slouží často jako vzor boje proti kartelům obecně, nejen v oblasti aplikace leniency programu, ale také v oblasti soukromoprávního vymáhání. Po popisu zahraničních právních úprav soutěžního práva s důrazem na řešení kartelů a leniency program se dostáváme do druhé poloviny práce, tedy dle plánu autora práce od suché teorie do praxe. Ta je prezentována reálnými soutěžně-právními případy, které byly pečlivě zvoleny ať už pro svou zajímavost, originalitu či význam, jaký mají pro celý obor vyšetřování a trestání kartelů. Společným elementem všech případů zvolených do této rigorózní práce je úspěšné použití leniency programu jedním z původních členů kartelu, a tedy zjevná ilustrace systému v praxi a případných pokut, kterým se takový žadatel vyhnul. Je zde obsaženo deset zahraničních případů a několik z české praxe, aby bylo možné vidět případné rozdíly. Závěrečná čtvrtina práce pak již pracuje se znalostmi načerpanými předtím, úvodem se snaží popsat stále více aktuální otázku soukromoprávního vymáhání škody, neboť v budoucnu se očekává, že bude lépe fungovat systém tohoto vymáhání a náhrada škody ostatním soutěžitelům (kteří nebyli členy kartelu) případně spotřebitelům bude pro podniky citelnější ztrátou než případné pokuty udělené národními soutěžními úřady případně Evropskou komisí. Dále je poměrně rozsáhle řešena problematika důvěryhodnosti prohlášení žadatelů o leniency, neboť ačkoliv platí doktrína, že se věří někomu, kdo se podáním žádosti sám poškodí (například na pověsti), tak je zjevné, že je možné leniency program použít jako určitou sofistikovanou formu konkurenčního boje, a tedy by důkazy poskytnuté soutěžnímu úřadu pomocí leniency neměly být brány jako absolutní pravda, ale měly by být racionálně zpochybňovány, ačkoliv na nich závisí vyšetřování celého kartelu. Poslední kapitoly pak rozebírají negativa současné leniency obecně, neboť ačkoliv jak plyne z celé práce se kvalita leniency programu výrazně posunula za posledních 20 let, tak má stále svá negativa a bohužel některá negativa přibývají, ať už je to větší složitost a komplexnost, která jde ruku v ruce s globalizací a stále většími kartely pokrývajícími větší oblast, nebo výše zmíněné soukromoprávní vymáhání. Tato hrozba je stále způsobilá odstrašit společnosti od podání leniency žádosti, neboť i přes to, že se vyhnou pokutě od úřadů, tak hrozí vysoká náhrada škody, zejména u kartelů s dlouhou dobou trvání a velkým objemem dotčeného relevantního trhu. Závěr práce je pak věnován úvahám de lege ferenda, kde se autor snaží o popis "ideálního" leniency systému, který by měl co nejmenší deterrence gap, a tedy co nejvíce motivoval členy kartelu k jeho okamžitému opuštění a podání žádosti o leniency, což by pozitivně přispělo k narovnání celého trhu, který byl předtím kartelem dotčen.
Abstract v angličtině:
This thesis aims to describe the evolution of the leniency program as the key tool to uncover national and International cartels. It begins with a general overview of competition law and the area of cartel Cooperation and focuses on leniency program. This program is for the sake of completeness described not just from the legal point of view but also using theory of games and prisoner´s dilemma because both these phenomenon are surprisingly similar to the leniency program. For the first time there is the issue of a deterrence gap, being some kind of indicator of incentives for the cartel members to betray such cartel and uncover its existence to the authorities. Cartels are also described using tables so it is clear how much (uncovered) cartels are there each year, what is the average amount of imposed fines and how many percent of turnover of such companies usually makes the fine. Leniency programs of various states are described in detail, focusing on differences in their complexity and efficiency and some of them are described back to the past, with the Description of the evolution of such leniency program, making it more useful. Special Attention is paid to the Leniency program of the Czech Republic, but also other European jurisdictions are being described because although these states are also EU member states, the leniency program often reflects national specifics of each country. According to the opinion of the author of this thesis, sometimes the interesting element (which may increase efficiency of such leniency program) may appear in different system than the European one, for the sake of completeness also other systems were included to this thesis, especially the Asian ones (reflecting the rapid economic growth in these countries), African ones (as a proof that despite the first impression these systems may not be far behind the European ones - at least on theoretical level) and especially the American ones. Leniency regulation in the USA is deemed very advanced and as it is mentioned multiple times in this thesis it serves as a reference point in the whole fight against cartels, not just in the area of leniency applications but also in the field of private law enforcement. After description of multiple foreign regulation of competition law with emphasis on cartels and leniency program we have reached the second half of this thesis, meaning shift from theory to practice. Practice is presented by the real competition law cases, which have been thoroughly selected for their interesting object, originality or importance for the whole field of investigation and prosecution of cartels. The shared element for all cases selected to this thesis is the successful use of leniency program by one of the former carter members and therefore a clear illustration of system in practice and possible fines which were avoided by such applicant. This thesis includes ten foreign cases and a several more from the Czech practice so it is possible to see possible differences. The last quarter of the thesis already uses the knowledge gained beforehand, first of all it tries to describe the up-to-date question on the private law enforcement, because it is expected in the future, that this system would work much better and paying of damages would be much stronger punishment for the company than potential fines awarded by the national competition law authorities and/or European Commission. Furthermore there is the issue of trustworthiness of leniency applicants and their statements, because although there is a doctrine in place, that authorities should trust someone who damaged itself by filing the application (for example ruining its business reputation), it is clear that it is possible to use leniency program as a sophisticated form of competition and therefore all evidence provided to the competition law authority by the leniency applicant should not have been entirely relied on in the investigations. The last chapters describe negative elements of contemporary leniency in general, because as it is clear from the whole thesis, although the quality of leniency programs has increased rapidly in the last 20 years, there are still some downsides and unfortunately new negative parts are still coming, for example greater complexity due to the globalization and bigger cartels spreading over larger territory or abovementioned private law enforcement, which could deter the possible leniency applicants from the actual filing of the application because especially in cartels with long duration and big value there is a threat of enormous damages. The conclusion of the work includes some de lege ferenda thoughts, trying to come up with the "ideal" leniency system, having the smallest deterrence gap and therefore motivating the cartel members to leave such cartel immediately, which would positively affect the whole market which was before distorted by the cartel.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Metelka 880 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Metelka 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Metelka 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Vít Horáček, Ph.D. 434 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 291 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 165 kB