velikost textu

Latinský překlad hebrejské konstrukce infinitivu absolutního a finitního tvaru slovesa v Jeronýmově Vulgátě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Latinský překlad hebrejské konstrukce infinitivu absolutního a finitního tvaru slovesa v Jeronýmově Vulgátě
Název v angličtině:
Latin translation of the Hebrew infinitive absolute and finite verb construction in Jerome’s Vulgate
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sára Flemrová
Vedoucí:
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Kalivoda
Id práce:
196550
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Latinský jazyk a literatura — Obecná lingvistika (LJL OBL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
infinitiv absolutní|Vulgáta|Jeroným|hebrejská Bible|překlad
Klíčová slova v angličtině:
infinitive absolute|Vulgate|Jerome|Hebrew Bible|translation
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce zkoumá způsob, jak Jeroným přeložil hebrejské konstrukce infinitivu absolutního a finitního tvaru slovesa ve Vulgátě. Nejprve je stručně pojednáno o Jeronýmovi a Vulgátě jako překladu a následně je představen hebrejský infinitiv absolutní a konstrukce, kterou tvoří s finitním tvarem slovesa téhož kořene. Hlavní část práce spočívá v excerpci všech výskytů zmíněné konstrukce z hebrejské Bible a nalezení jejich latinských verzí ve Vulgátě. Získaná data jsou podrobena kvalitativnímu i kvantitativnímu popisu. Nejprve jsou rozdělena podle typu překladatelského řešení (tj. podle toho, jakými latinskými tvary byl hebrejský originál přeložen) a každý typ je krátce popsán včetně uvedení některých problematických případů. Dále jsou data vyhodnocena podle toho, jestli představují „hebraizující“ překlad nebo ne, a na základě procentuálního podílu „hebraizujících“ překladů v každé knize je nakonec rozhodnuto, jestli platí tvrzení, že Jeronýmovy starší překlady jsou více doslovné než překlady novější.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis examines how the Hebrew construction of infinitive absolute and finite verb was translated by Jerome in the Vulgate. First, Jerome and the Vulgate as a translation are briefly described. Then the Hebrew infinitive absolute and the construction that it forms with a finite verb with the same root are presented. The main part of the thesis consists in excerpting all instances of the aforementioned construction from the Hebrew Bible and finding their Latin versions in the Vulgate. The data is subject to qualitative and quantitative description. It is first classified according to the type of rendering used (i.e. according to the nature of the Latin forms used to translate the Hebrew original) and every type is then briefly described and some problematic cases are mentioned. Then the data is evaluated according to whether they represent a „hebraizing“ translation or not and based on the percentage of the „hebraizing“ translations in every biblical book, it is decided whether the claim that Jerome’s older translations are more literal than the younger ones is valid.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sára Flemrová 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sára Flemrová 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sára Flemrová 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Kalivoda 169 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 372 kB