velikost textu

Worldschooling jako alternativní model výchovy a vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Worldschooling jako alternativní model výchovy a vzdělávání
Název v angličtině:
Worldschooling as an alternative model of education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Řezníčková
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Šaroch
Oponent:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Id práce:
196549
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy (N PG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
socializace, worldschooling, jazyková vybavenost, cestování, pedocentrismus, alternativní vzdělávání, odškolnění,Illich, domácí vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
socialization, worldschooling, language skills, travel, pedocentrism, alternative education, unschooling, Illich, homeschooling
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této práce je sjednotit dostupné informace o worldschoolingu a u vybraného vzorku zjistit dopady jeho praktického uplatnění. Hlavní přínos práce tkví v porovnání pozitiv, jako jsou získání nadhledu, přehledu, či rozsáhlému posunu v oblasti jazyka či geografie i negativ takovéto výchovy, jako jsou vytržení, nestabilita či sociální izolovanost. Další latentní pozitiva i negativa vyplynou z výzkumné části, která bude zaměřena na rozhovory s rodinami, které worldschooling již praktikují. K dosažení těchto cílů bude použito odborné literatury zaměřené na toto téma, převážně cizojazyčné, především však pomocí narativů. KLÍČOVÁ SLOVA socializace, worldschooling, jazyková vybavenost, cestování, pedocentrismus, alternativní vzdělávání, odškolnění, Illich, domácí vzdělávání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis’s aim is to unite the worldschooling information available, show different educational models in various countries where it would be the easiest to execute for Czech families, suggest an advancement and an example of such education. Further on detect its benefits and weaknesses. The main contribution of the thesis lays in the comparison of the obvious benefits such as unworldliness, overview, or extensive progression in the field of language or geography as well as the negatives of such upbringing such as uprooting, instability or social isolation. Later on the latent advantages and disadvantages shall arise from the research part which will be focused on interviews with families already practising worldschooling. To meet the goals, specialized literature will be used, prevailingly a foreign one, most of all however using naratives. KEY WORDS socialization, worldschooling, language skills, travel, pedocentrism, alternative education, unschooling, Illich, homeschooling
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Řezníčková 1.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Řezníčková 134 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Řezníčková 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Řezníčková 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Šaroch 255 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D. 404 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB