velikost textu

Podpora sebevzdělávání a profesního rozvoje učitelů ZŠ od Ostatních přímo řízených organizací MŠMT

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podpora sebevzdělávání a profesního rozvoje učitelů ZŠ od Ostatních přímo řízených organizací MŠMT
Název v angličtině:
Support for elementary school teachers' self-education and professional development from organizations directed by the MEYS
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Perglová
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Svobodová
Oponent:
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Id práce:
196548
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
učitel, profesní rozvoj, sebevzdělávání, management vzdělávání, formy podpory, ostatní přímo řízené organizace MŠMT
Klíčová slova v angličtině:
teacher, proffesional development, self-education, educational management, forms of support, organizations directed by the MEYS
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem diplomové práce je identifikovat formy a oblasti podpory učitelů v procesu sebevzdělávání vycházející od vybraných Ostatních přímo řízených organizací MŠMT (OPŘO) a zhodnotit jejich využitelnost pro účely profesního rozvoje učitelů základních škol. Teoretická část diplomové práce se zabývá sebevzděláváním jako významným procesem, který se podílí na profesním rozvoji učitelů. Je zde pojednáváno o metodách vzdělávání, využitelných zdrojích informací a možnostech řízení sebevzdělávání z pozice sebevzdělávající se osoby i externích subjektů. V praktické části se práce orientuje na kvantitativní šetření zaměřené na OPŘO podporující profesní rozvoj učitelů – Národní ústav pro vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání. Za účelem zjištění dostupných forem a oblastí podpory učitelů v sebevzdělávání, zejména podpory učitelů ZŠ, byla provedena obsahová analýza dokumentů institucí. V důsledku toho bylo zjištěno, že výsledkem činností institucí za poslední roky jsou publikované zdroje informací využitelné pro sebevzdělávání učitelů a nabídka vzdělávacích příležitostí. Instituce byly také identifikovány jako podpůrná prostředí pro profesní rozvoj učitelů. Na základě výsledků obsahové analýzy proběhlo dotazníkové šetření u učitelů ZŠ pro zjištění využitelnosti těchto forem a oblastí podpory v sebevzdělávání. V diplomové práci jsou také vyvozeny některé aspekty, které hrají ve využitelnosti hlavní roli. KLÍČOVÁ SLOVA učitel, profesní rozvoj, sebevzdělávání, management vzdělávání, formy podpory, ostatní přímo řízené organizace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this thesis is to identify forms and areas of support for teachers in the self-education originating from other selected organizations directly managed by MEYS, and evaluate usability of support for the professional development of elementary school teachers. The theoretical part of the thesis deals with self-education as an important process that participates in the professional development of teachers. It also deals with methods of education, sources of information and the possibilities of self-management of self-education from the perspective self-educated person as well as external subjects. In the practical part, the thesis focuses on quantitative survey research focusing on MEYS for supported development of teachers – by the National Institute for Education and the National Institute for Further Education. For the purpose of identifying the available forms and areas of support for teachers in self-education, especially the support of elementary school teachers, a content analysis of the institutions documents was performed. Based on this, it was found that the output of institutions' activities in recent years were published sources of information usable for self-education of teachers and the offer of educational opportunities. Institutions have also been identified as supporting places for teachers' professional development. On the basis of the results of the content analysis, a questionnaire survey was conducted with elementary school teachers to determine the usability of these forms and areas of support in self-education. In the thesis is also mentioned some aspects that play a main role in its usability. KEYWORDS teacher, proffesional development, self-education, educational management, forms of support, organizations directed by the MEYS
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Perglová 1.47 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Perglová 169 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Perglová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Perglová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Svobodová 502 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D. 352 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB