text size

Vývoj a proměny Československé a České televize v 80. a 90. letech 20. století očima zaměstnanců

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vývoj a proměny Československé a České televize v 80. a 90. letech 20. století očima zaměstnanců
Titile (in english):
Development and transformation of Czechoslovak and Czech television in 1980s and 1990s
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Tereza Zemanová
Supervisor:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Jiří Hlaváček
Thesis Id:
196536
Faculty:
Faculty of Humanities (FHS)
Department:
Oral History - Contemporary History (24-KOHSD)
Study programm:
History (N7105)
Study branch:
Oral History - Contemporary History (OHSD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
30/01/2018
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Československá televize, Česká televize, pracovní život, každodennost, normalizace, transformace
Keywords:
Czechoslovak television, Czech television, work life, everydayness, normalization, transformation
Abstract (in czech):
Abstrakt Cílem práce je pomocí metody orální historie popsat vývoj a některé proměny Československé a později České televize v 80. a 90. letech 20. století, jak je vnímali běžní zaměstnanci a zaměstnankyně této instituce. Práce se zaměřuje na každodenní život technických a administrativních pracovníků, přičemž je časově vymezena rokem 1980 a rokem 1998, kdy skončilo funkční období prvnímu generálnímu řediteli ČT Ivu Mathé. Předmětem zájmu jsou základní pracovní podmínky jako například mzdy, pracovní doba a péče o pracující vyplývající z kolektivní smlouvy. Dále se práce zabývá atmosférou a vztahy na pracovišti a loajalitou zaměstnanců vůči instituci. Kromě popsání dílčích tematických otázek si práce klade za cíl postihnout proměny každodennosti v souvislosti s tzv. transformací společnosti, potažmo porovnat 80. léta s obdobím po listopadu 1989.
Abstract:
Abstract The aim of the thesis is to describe, through the oral history method, the development and certain changes of the Czechoslovak and later Czech television in the 1980s and 1990s as observed by ordinary employees of this institution. The work focuses on the everyday lives of technical and administrative workers and it is delimited by the years 1980 and 1998 which was the year the tenure of Ivo Mathé, the first general manager of CT, ended. The main subjects of interest are the basic work conditions such as salaries, working hours and employee care arising from the collective bargaining agreement. Furthermore, the work deals with the workplace atmosphere and relationships, and loyalty of the employees towards the institution. Apart from the description of the respective topics the work aims to cover the changes of everydayness in connection with the So-called transformation of the society, or compare the 1980s with the time following the November of 1989.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Tereza Zemanová 1.77 MB
Download Abstract in czech Bc. Tereza Zemanová 239 kB
Download Abstract in english Bc. Tereza Zemanová 228 kB
Download Supervisor's review Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 355 kB
Download Opponent's review Mgr. Jiří Hlaváček 585 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 152 kB