velikost textu

Vývoj a proměny Československé a České televize v 80. a 90. letech 20. století očima zaměstnanců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a proměny Československé a České televize v 80. a 90. letech 20. století očima zaměstnanců
Název v angličtině:
Development and transformation of Czechoslovak and Czech television in 1980s and 1990s
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Zemanová
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Hlaváček
Id práce:
196536
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československá televize, Česká televize, pracovní život, každodennost, normalizace, transformace
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovak television, Czech television, work life, everydayness, normalization, transformation
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je pomocí metody orální historie popsat vývoj a některé proměny Československé a později České televize v 80. a 90. letech 20. století, jak je vnímali běžní zaměstnanci a zaměstnankyně této instituce. Práce se zaměřuje na každodenní život technických a administrativních pracovníků, přičemž je časově vymezena rokem 1980 a rokem 1998, kdy skončilo funkční období prvnímu generálnímu řediteli ČT Ivu Mathé. Předmětem zájmu jsou základní pracovní podmínky jako například mzdy, pracovní doba a péče o pracující vyplývající z kolektivní smlouvy. Dále se práce zabývá atmosférou a vztahy na pracovišti a loajalitou zaměstnanců vůči instituci. Kromě popsání dílčích tematických otázek si práce klade za cíl postihnout proměny každodennosti v souvislosti s tzv. transformací společnosti, potažmo porovnat 80. léta s obdobím po listopadu 1989.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis is to describe, through the oral history method, the development and certain changes of the Czechoslovak and later Czech television in the 1980s and 1990s as observed by ordinary employees of this institution. The work focuses on the everyday lives of technical and administrative workers and it is delimited by the years 1980 and 1998 which was the year the tenure of Ivo Mathé, the first general manager of CT, ended. The main subjects of interest are the basic work conditions such as salaries, working hours and employee care arising from the collective bargaining agreement. Furthermore, the work deals with the workplace atmosphere and relationships, and loyalty of the employees towards the institution. Apart from the description of the respective topics the work aims to cover the changes of everydayness in connection with the So-called transformation of the society, or compare the 1980s with the time following the November of 1989.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Zemanová 1.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Zemanová 239 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Zemanová 228 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 355 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Hlaváček 585 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 152 kB